نویسنده = رضا سلم آبادی
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی پرتاب سنگ ریزه به جمرات (حکم خذف)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1392، صفحه 16-30

رضا سلم آبادی