نویسنده = ابراهیم محمّد الجهنی
تعداد مقالات: 1
1. حرم مطهر نبوی پژوهشی تاریخی اسنادی

دوره 23، شماره 91، بهار 1394، صفحه 82-116

ابراهیم محمّد الجهنی؛ احمد محمد شعبان؛ حامد فقیهی