نویسنده = خاقانی شروانی
1. مقصد اینجاست ...

دوره 2، شماره 5، پاییز 1372، صفحه 1-1

خاقانی شروانی