نویسنده = عبدالله ناصری طاهری
1. در میقات جحفه(2)

دوره 2، شماره 7، بهار 1373، صفحه 1-1

عبدالله ناصری طاهری