نویسنده = ایوب صبر پاشا
1. جغرافیای انسانی مدینه منوّره‌

دوره 12، شماره 48، تابستان 1383، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی‌پور؛ ایوب صبر پاشا