نویسنده = علی اله­بداشتی
تعداد مقالات: 1
1. آیا خدا در آسمان است؟ (بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در مکانمندی خدا)

دوره 20، شماره 79، بهار 1391، صفحه 1-1

علی اله­بداشتی