نویسنده = علی احمدی
تعداد مقالات: 7
1. معرفی، توصیف و بررسی کتاب [Records of the Hajj] (تاریخ مستند سفر حج)

دوره 29، شماره 113، پاییز 1399، صفحه 165-195

علی احمدی؛ فریده امیرفرهنگی


3. نقش ابن علاَّن مکی در تدوین تاریخ مکه و مدینه

دوره 28، شماره 109، پاییز 1398، صفحه 139-158

علی احمدی


4. کتابشناسی سفرنامه‌های حج مسلمانان هند

دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 203-224

علی احمدی


5. توصیف و بررسی مسجد و مزار عبدالله ابن عباس در طائف

دوره 25، شماره 100، تابستان 1396، صفحه 100-121

علی احمدی