نویسنده = حافظ نجفی
تعداد مقالات: 3
1. مناسبات علمای هند با حج و حرمین شریفین

دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 173-202

حافظ نجفی