نویسنده = علی قمی
تعداد مقالات: 3
1. چگونگی شستن صورت در وضو نزد فریقین

دوره 23، شماره 91، بهار 1394، صفحه 46-65

علی قمی


2. چگونگی انجام وضو نزد فریقین (3) (مسح)

دوره 23، شماره 90، زمستان 1393، صفحه 43-62

علی قمی


3. چگونگی انجام وضو نزد فریقین (2)

دوره 23، شماره 89، پاییز 1393، صفحه 25-47

علی قمی