نویسنده = جعفر / سیده راضیه = بچاری / پور محمدی
تعداد مقالات: 1
1. قربانی‌کردن در خارج از منا طبق فتاوای فقهای معاصر

دوره 26، شماره 104، تابستان 1397، صفحه 25-53

جعفر / سیده راضیه = بچاری / پور محمدی