موضوعات = چکیده ها
تعداد مقالات: 19
1. چکیده عربی

دوره 27، شماره 107، خرداد 1398، صفحه 225-233

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت


2. چکیده انگلیسی

دوره 27، شماره 107، خرداد 1398، صفحه 235-244

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت


3. چکیده های عربی

دوره 26، شماره 104، مرداد 1397، صفحه 175-182


4. چکیده های انگلیسی

دوره 26، شماره 104، مرداد 1397، صفحه 183-192


5. چکیده های عربی

دوره 26، شماره 102، بهمن 1396، صفحه 151-158


6. چکیده های انگلیسی

دوره 26، شماره 102، بهمن 1396، صفحه 159-168


7. چکیده های عربی

دوره 26، شماره 101، آبان 1396، صفحه 159-166


8. چکیده های انگلیسی

دوره 26، شماره 101، آبان 1396، صفحه 167-176


9. چکیده عربی

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 173-181


10. چکیده انگلیسی

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 183-191


11. چکیده عربی

دوره 25، شماره 99، فروردین 1396، صفحه 151-168

هادی ولی پور


12. چکیده انگلیسی

دوره 25، شماره 99، فروردین 1396، صفحه 159-168

هادی ولی پور


13. چکیده

دوره 25، شماره 98، دی 1395، صفحه 151-157

هادی ولی پور


14. چکیده انگلیسی

دوره 25، شماره 98، دی 1395، صفحه 159-168

هادی ولی پور


15. چکیده های عربی و انگلیسی

دوره 25، شماره 97، آبان 1395، صفحه 147-162


16. چکیده های عربی

دوره 24، شماره 96، تیر 1395، صفحه 153-159

هادی ولی پور


17. چکیده های انگلیسی

دوره 24، شماره 96، تیر 1395، صفحه 162-167

هادی ولی پور


18. چکیده های عربی

دوره 24، شماره 95، فروردین 1395، صفحه 149-157


19. چکیده های انگلیسی

دوره 24، شماره 95، فروردین 1395، صفحه 159-168