نویسنده = سیب، خیرالدین
تعداد مقالات: 1
1. تسامح دینی (بازخوانی پیمان نامه مدینه منوره)

دوره 22، 87-88، بهار 1393، صفحه 203-223

خیرالدین سیب؛ حامد فقیهی