نویسنده = معینی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. فرایند انتقال آموزه های اخلاقی و تربیتی درحج

دوره 23، شماره 92، تابستان 1394، صفحه 6-25

زهرا معینی؛ شعیب یاری


2. عوامل سیاسیِ انسجام بخش در موسم حج

دوره 21، شماره 81، پاییز 1391، صفحه 1-1

زهرا معینی؛ شعیب یاری