نویسنده = آیتی، عبدالمحمّد
تعداد مقالات: 1
1. کتابشناسی تاریخ مدینه‌

دوره 6، شماره 23، بهار 1377، صفحه 1-1

عبدالمحمّد آیتی؛ حسین محمد علی شکری