نویسنده = مهدی پور، علی اکبر
تعداد مقالات: 3
1. فدک درگذر تاریخ‌

دوره 16، شماره 64، تابستان 1387، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی پور


2. سیمای مدینه‌

دوره 12، شماره 45، پاییز 1382، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی پور؛ ایوب صبری


3. طلوع خورشید از درون کعبه‌

دوره 9، شماره 34، زمستان 1379، صفحه 1-1

علی اکبر مهدی پور