نویسنده = فاطمی، سید حسن
تعداد مقالات: 2
1. جغرافیای تاریخی مدینه منوره‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

سید حسن فاطمی


2. نقش آموزش در ارائه خدمات به زائران بیت اللَّه الحرام‌

دوره 10، شماره 40، تابستان 1381، صفحه 1-1

سید حسن فاطمی