نویسنده = اصفهانی، ابوجعفر
تعداد مقالات: 2
1. سفرنامة مکه حاج محمد تقی جورابچی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1389، صفحه 1-1

ابوجعفر اصفهانی


2. اندر نادرستی خبر «طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَینا»

دوره 14، شماره 56، تابستان 1385، صفحه 1-1

ابوجعفر اصفهانی؛ انیس‌بن احمد اندونزیایی