نویسنده = قناعتی، عزیزخانم
تعداد مقالات: 1
1. بوسه بر خال لب دوست‌

دوره 15، شماره 60، تابستان 1386، صفحه 1-1

عزیزخانم قناعتی