نویسنده = جوادی آملی، آیت الله عبد الله
تعداد مقالات: 1
1. فدک، صدقه نیست‌

دوره 17، شماره 68، تابستان 1388، صفحه 1-1

آیت الله عبد الله جوادی آملی