نویسنده = سمرقندی، عبدالرحمان قاری
تعداد مقالات: 1
1. ارکان الحج و مسافه الطریق (سفرنامه حج)

دوره 22، شماره 85، زمستان 1392، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ عبدالرحمان قاری سمرقندی