نویسنده = صابری مجد، احمد
تعداد مقالات: 3
1. مناسک حج زن از منظر امامیه و مذاهب چهارگانه

دوره 27، شماره 105، پاییز 1397، صفحه 65-87

احمد صابری مجد


2. محاسبه هزینة حج از اصل یا ثلث ماترک میت در وصیت به حج

دوره 26، شماره 101، پاییز 1396، صفحه 147-158

احمد صابری مجد


3. اذن ولی در حجّ صبی (کودک) ممیز

دوره 25، شماره 100، تابستان 1396، صفحه 25-42

احمد صابری مجد