نویسنده = کریم خانی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جغرافیای طبیعی مدینه

دوره 26، شماره 103، بهار 1397، صفحه 79-100

یحیی جهانگیری؛ علی اصغر کریم خانی