نویسنده = پژوهشکده حج و زیارت، واحد ترجمه
تعداد مقالات: 2
1. چکیده انگلیسی

دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 235-244

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت


2. چکیده عربی

دوره 27، شماره 107، بهار 1398، صفحه 225-233

واحد ترجمه پژوهشکده حج و زیارت