دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، بهار 1399 
9. مروری کوتاه بر دو تخریب بقاع بقیع

صفحه 185-206

محمدسعید نجاتی؛ حیدرعلی جعفری