دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، تابستان 1399، صفحه 1-194 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست و شیوه نامه

صفحه 1-5

علی ورسه ای


اماکن و آثار

6. واکنش ها به تخریب بقاع بقیع

صفحه 81-104

سیدعلی قاضی عسکر


اماکن و آثار

8. مدینه جنت دوم (2)

صفحه 131-144


چکیده

11. چکیده های عربی

صفحه 175-183

علی ورسه ای