دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، زمستان 1392، صفحه 1-192 

فقه حج

1. عذرهای موجب جواز استنابه در حج

صفحه 6-15

سید تقی واردی


تاریخ و رجال

3. اسنادی از حج گزاری ایرانیان در سال 1324 ق.

صفحه 32-53

حسین واثقی


4. ارتباط فرهنگی میان عالمان سرزمین وحی و مغرب عربی

صفحه 54-79

عبدالعزیز صالح الغامدی؛ حامد فقیهی


6. مسیرهای روسیه به مکه

صفحه 86-106

محیا شعیبی عمرانی؛ فرج الله احمدی


از نگاهی دیگر

7. مبانی هستی شناسی امامیه (2)

صفحه 146-172

علی الله بداشتی