دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تابستان 1373، صفحه 1-230 

حج در آیینه ادب فارسی

9. در زیارت مدینه منوره‌

صفحه 1-1

محیی لاری (قرن دهم هجری)