دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، تابستان 1380، صفحه 1-141