دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1382، صفحه 5-220