دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1384، صفحه 5-224