دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، بهار 1388، صفحه 6-117