دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، پاییز 1395، صفحه 1-160