دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، پاییز 1396، صفحه 7-32