دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، بهار 1397 

اماکن و آثار

4. بررسی جغرافیای طبیعی مدینه

صفحه 79-100

یحیی جهانگیری؛ علی اصغر کریم خانی