نویسنده = اسرا دوغان
رسم «تهنیه» در ترکیه‌

دوره 16، شماره 61، مهر 1386، صفحه 1-1

اسرا دوغان


راه‌های حج در دوره صفویه‌

دوره 15، شماره 57، مهر 1385، صفحه 1-1

اسرا دوغان


حجّاج ترکستان‌

دوره 14، شماره 55، فروردین 1385، صفحه 1-1

اسرا دوغان


حجاج ترکستان، راه‌ها و دشواری‌ها

دوره 14، شماره 54، دی 1384، صفحه 1-1

اسرا دوغان


ادبیات حج در دوره دولت عثمانی‌

دوره 13، شماره 50، دی 1383، صفحه 1-1

اسرا دوغان


حجاج و سلاطین‌

دوره 12، شماره 48، تیر 1383، صفحه 1-1

رسول جعفریان؛ اسرا دوغان؛ محمّدجواد فاضل لنکرانی