نویسنده = هادی ولی پور
تعداد مقالات: 6
1. چکیده عربی

دوره 25، شماره 99، بهار 1396، صفحه 151-168

هادی ولی پور


2. چکیده انگلیسی

دوره 25، شماره 99، بهار 1396، صفحه 159-168

هادی ولی پور


3. چکیده

دوره 25، شماره 98، زمستان 1395، صفحه 151-157

هادی ولی پور


4. چکیده انگلیسی

دوره 25، شماره 98، زمستان 1395، صفحه 159-168

هادی ولی پور


5. چکیده های عربی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1395، صفحه 153-159

هادی ولی پور


6. چکیده های انگلیسی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1395، صفحه 162-167

هادی ولی پور