نویسنده = احمد صابری مجد
تطبیقات قاعدة المیسور در وصیت به حج

دوره 30، شماره 117، آبان 1400، صفحه 33-54

محمود گل آقایی؛ احمد صابری مجد؛ محسن شیرخانی


مناسک حج زن از منظر امامیه و مذاهب چهارگانه

دوره 27، شماره 105، آذر 1397، صفحه 65-87

احمد صابری مجد


اذن ولی در حجّ صبی (کودک) ممیز

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 25-42

احمد صابری مجد