نویسنده = علی احمدی
بررسی نقش حسینیه ارشاد در برگزاری حج در دوران پهلوی

دوره 30، شماره 117، آبان 1400، صفحه 167-181

رضا رمضانی؛ علی احمدی


معرفی، توصیف و بررسی کتاب [Records of the Hajj] (تاریخ مستند سفر حج)

دوره 29، شماره 113، آبان 1399، صفحه 165-195

علی احمدی؛ فریده امیرفرهنگی


کتابشناسی سفرنامه‌های حج مسلمانان هند

دوره 27، شماره 107، خرداد 1398، صفحه 203-224

علی احمدی