نویسنده = حافظ نجفی
مناسبات علمای هند با حج و حرمین شریفین

دوره 27، شماره 107، خرداد 1398، صفحه 173-202

حافظ نجفی