نویسنده = اکرم کرمعلی
رویکرد صوفیان قرن نهم به حج گزاری (مطالعه موردی سفر جامی به حج)

دوره 28، شماره 110، اسفند 1398، صفحه 87-108

مجتبی ذهابی؛ اکرم کرمعلی


واکاوی نقش سلجوقیان در تحولات سیاسی حج

دوره 27، شماره 108، مرداد 1398، صفحه 147-167

مجتبی ذهابی؛ اکرم کرمعلی