کلیدواژه‌ها = طواف
رابطه ذکر تسبیحات اربعه با طواف

دوره 29، شماره 113، آبان 1399، صفحه 7-24

خدیجه حسین زاده؛ اسماعیل شریفی نیا نجف آبادی؛ سید احمد موسوی باردئی


تکلیف بانوان معذور پیش از انجام طواف عمرة تمتع نسبت به حج تمتع

دوره 28، شماره 109، آذر 1398، صفحه 99-121

محمدرضا جواهری؛ نیره رحمن زاده