دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسنامه علمی شماره

1. شیوه نامه و فهرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

علی ورسه ای


چکیده

2. چکیده های عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399


3. چکیده های انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399