دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسنامه علمی شماره

شیوه نامه و فهرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

علی ورسه ای


چکیده

چکیده های عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399


چکیده های انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399