فقه حج از نگاه امام علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام‌

نوع مقاله : فقه حج

نویسندگان

موضوعات


پیشگفتار
کسی را سراغ نداریم که همچون علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام فضایل را در خود گرد آورده باشد و به مانند او، فضایلش در دانش و فقه و چیره دستی‌اش بر احکام و سنن و قضایا ظهور کند. در منقبت او همین بس که رسول‌اللَّه درباره‌اش فرمود:
«انَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بابُها» (1).
به رغم جفای زمانه و توطئه‌ها و خیانت هایی که منجر شد بر بسیاری از دانش ها و داده‌های پربار او برای اسلام و انسانیت او پرده [تجاهل و] تعاصب کشیده شود. او نخستین مفسر و متکلّم و فقیه اسلام است.
اگر شخصی منطقی به دور از غوغا و هیاهوی سیاست ببیند صحیح بخاری و مسلم در موازین صحیح دینی و فقهی، به ذکر نام راویان ضعیف یاگمنام؛ مانند ابوهریره و عِکرمه و کعب‌الأحبار اهتمام تام می‌ورزند، اما در اسناد خود از علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام جز گذرا و به گونه پیشامد، نامی نمی‌برند، قلبش از درد پاره می‌شود!
از آن رو که ایشان پیشوای فکریِ مسلمانان است، آنان باید در مشکلات فکری و مطالب دینی- از جمله مطالب فقهی- بدو رجوع کنند.
پژوهش حاضر تلاش دارد میراث فقهی امام علیه السلام را در ابواب مختلف حج که به ما رسیده است، تبیین کند. امیدواریم در دستیابی به اهداف مورد نظر در مانا


1- مصادر و نصوص این حدیث را در کتاب های سنی و شیعی در حاشیه شیخ حسین الراضی بر قسمت نهم از مراجعه 48 المراجعات امام سید عبدالحسین شرف الدین ملاحظه کنید.

ص: 24
کردن میراث فقهی امام- از یک سو- و تاباندن پرتو علوی بر فقه حج- از سوی دیگر- موفق باشیم.
به گونه اساسی، مصدر روایات و احادیث این پژوهش، منابع ذیل است:
1- اخبار و روایاتی که منسوب به امام علی علیه السلام است و در وسائل الشیعه شیخ حرّ عاملی آمده و درباره جوانب گوناگون حج است.
2- اخبار و روایاتی که از امام علی علیه السلام مربوط به باب های مختلف حج می‌باشد و از مصادر گوناگون حدیث و فقه و تفسیر، بنا بر مذهب جمهور، دکتر «محمد روّاس قلعه چی» در کتاب «موسوعة فقه علی‌بن‌ابی طالب» گرد آورده است.
منبع نخست، اساس پژوهش بوده، دوّمین مصدر با هدف مقارنه و افزایش مناسب به موضوع بحث است. تا آن اندازه که توانسته‌ایم این تحقیق را به گونه ابواب متعارف فقهی در کتاب حج، تقسیم کرده و باب هایی را که سخنی از امام علی علیه السلام در آن یافت نمی‌شود، حذف نموده‌ایم.
*** قسمت نخست، مقدمات حج
این قسمت در بردارنده احکام مقدماتی فقهی فریضه حج است که مربوط به پیش از احرام می‌باشد. از امام علی علیه السلام درباره این مرحله، احادیثی فقهی گفته شده، که در نکات آتی تقدیم می‌شود:
1- وجوب و فضیلت و ارکان حج
در شریعت اسلام معروف است:
حج از اعظم شعائر اسلام می‌باشد و از پیامبر نقل شده است: آن که مستطیع باشد و انجام حج را به تأخیر اندازد تا بمیرد، خداوند او را در روز قیامت، یهودی یا نصرانی برمی‌انگیزاند(1).
در این باره گفته‌های بسیاری از امیر مؤمنان علیه السلام هست؛ از جمله در خطبه‌ای فرمود:
«آیا نمی‌بینید خداوند از نخستین آفریده‌های خود از آدم تا آخرین آنان را در این عالم، به سنگ هایی آزمود که ضرر و سودی نمی‌رساند و نمی‌بیند و نمی‌شنود؟! سپس به آدم و فرزندانش دستور داد توجه خود را بدان معطوف کنند.» (2) و در خطبه دیگر فرمود:
«خدای سبحان بر شما حج بیشتر را


1- وسائل الشیعه، ج 11، ص 23، چاپ مؤسسه آل البیت.
2- وسائل، ج 11، صص 12- 11

ص: 25
واجب کرد، تا نشانه تواضع آنان در برابر عظمت خداوند و اذعانشان به عزّتش باشد ... حجّش را واجب و حقّش را لازم و کوچ بدان‌جا را بر شما فرض کرد.» (1) و به فرزندانش فرمود:
«توجه به بیت پروردگارتان داشته باشید که از شما خالی نماند، که در این صورت، سعادتمند خواهید شد.» (2) این فرمایش ها درباره حج واجب است. در فضیلت و استحباب حج، در خبری به نقل از ایشان علیه السلام در علل‌الشرائع و عیون‌الاخبار و خصال- به سندی که منتهی به امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام می‌باشد- آمده است:
مردی از امیر مؤمنان علیه السلام پرسید [حضرت] آدم چند بار حج گزارد؟
حضرت فرمود: هفتصد بار پیاده حج کرد. نخستین حجّی که گزارد، زنجره‌ای با او بود که آب را به او نشان داد و با او از بهشت بیرون آمده بود.
و از امام در باره اوّلین کسی که از اهل آسمان حج‌گزارد، پرسید. فرمود:
جبرئیل بود.» (3) و از ایشان روایت است: برای شش کس بهشت را ضمانت می‌کنم؛ از جمله کسی که در راه حج بمیرد. (4) فضیلت حج نیاز به بیان ندارد، بلکه بحث در تعیین نوع افضل است و علمای مشهور اهل سنّت، به افضلیت افراد معتقدند و امامیه به افضلیت تمتّع. در جواهرالکلام آمده است:
«اگر شخص مستطیع نباشد یا حَجّةالإسلام را به جا آورده باشد و حج برای او مستحب باشد، اختلافی نیست که تمتع- به هر دو قسمش- افضلیت دارد. نصوص در این باره مستفیض یا متواتر، بلکه از قطعیّات مذهب شیعه است و در برخی به نقل از صادق علیه السلام است: اگر دو هزار سال حج گزارم، جز به تمتع نیست.» (5) از امام صادق علیه السلام در این باره پرسیده شد، فرمود:
«علی علیه السلام می‌فرمود: برای هر ماهی عمره‌ای است. تمتّع به جاآر، که واللَّه افصل است ....» (6) بر خلاف آنچه که مصادر سنی از ایشان روایت می‌کنند که می‌فرمود: «حج را به افراد گزار، که افضل است.» (7)


1- وسائل، ج 11، ص 15
2- وسائل، ج 11، ص 21
3- وسائل، ج 11، ص 128، ح 20
4- وسائل، ج 11، ص 102، ح 29
5- جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 6، ص 442
6- وسائل، ج 11، ص 251، ح 18
7- موسوعه فقه علی‌بن ابی طالب، د. رواس قلعه‌چی، ص 205، به نقل از سنن بیهقی و کنز العمال و المجموع نووی.

ص: 26
2- نیّت
معلوم است که در شریعت اسلام، نیّت در هر عبادتی شرط است و حج از شمار عباداتی است که جز با نیّت صحیح نیست. در این باره اشکال و شکی نیست.
بحث فقها در جنبه نیّت است، که نیّت احرام است یا خروج به طرف مکه یا نیّت نوع (تمتع، افراد یا قِران) یا جمع میان نیّت نوع و نیّت هر یک از افعال حج؟
صاحب جواهر وجوه متعددی را از فقها نقل کرده و سپس این قول را برگزیده است که نیّت نوع است. (1) در موسوعه فقه علی‌بن ابی‌طالب، نصّی از امام به نقل از مسند زید آورده که فقهای سنّت از آن «نیت نوع» را استفاده کرده‌اند. امام علیه السلام فرمود:
«هرکس حج نگزارده است، می‌تواند عمره تمتع به جاآورد یا اگر بخواهد قِران یا افراد گزارد.» (2) اما در این حدیث، حکم مختصر کسی آمده که حج به جانیاورده‌است و می‌فهماند که امام علیه السلام در صدد امر دیگری جز نیّت است؛ زیرا وجوب نیّت در عبادت واجب و مستحب، بر کسی که حج بسیار بجا آورده و می‌خواهد حج جدید مستحبی به جا آورد یا کسی که حج نرفته و اولین بار است که حج مشرّف می‌شود، ثابت است.
3- وجوب حج برزن، گرچه همراهش محرم نباشد
عبداللَّه بن جعفر در قرب‌الاسناد، از حسین‌بن علوان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان از قول پدرش، امام باقر علیه السلام فرمود:
«علی علیه السلام می‌فرمود: اگر همراه زنی که برای اولین بار به حج می‌رود، محرم یا شوهرش‌نباشد، بلکه گروهی صالح باشند، اشکالی ندارد.» (3) در وجوب حج بر این زن، گمان وی به امنیّتش کافی است؛ زیرا اگر امنیت داشته و در گروه (کاروان)، معتمدانی باوی باشند، مستطیع خواهد بود، چنان که در جواهر گفته است. (4) مفهوم فرمایش علی علیه السلام و دیگر روایات این بحث، آن است که اگر ترس از راه بر او چیره شود، حج گزاردن بر او واجب نیست.
4- حج خردسال و برده
در فقه معروف است: حج بر خردسال و برده واجب نیست و اگر یکی از این دو حج به جاآورد، به هنگامی که خردسال، بالغ شود و برده آزاد گردد، مجزی از حَجّة الإسلام نیست. دراین باره


1- جواهر، ج 6، ص 442
2- الموسوعه، ص 205
3- وسائل، ج 11، ص 155
4- جواهر، ج 6، ص 393

ص: 27
روایات بسیاری از امامان علیهم السلام آمده؛ از جمله، از امام صادق علیه السلام که فرمودند:
«اگر خردسال را به حج برند، حَجّةالإسلام را وقتی بزرگ شد، به جا می‌آورد، و اگر برده را به حج برند، حَجّةالإسلام را وقتی آزاد شد، به جا می‌آورد.» (1) فقهای امامیه در این باب به حدیثی از امام علی علیه السلام استدلال نکرده‌اند، اما فقهای سنت از ایشان حدیثی آورده‌اند که فرمود:
«اگر خردسال حج بگزارد، تا زمانی که طفل است، مجزی است، اما هنگامی که بالغ شد، حَجّةالإسلام بر او واجب است و اگر برده حج به جا آورد، تا وقتی که عبد است، مجزی است و زمانی که آزاد گردید، حَجّةالإسلام بر وی واحب است.» (2) 5- حج قِران
حج، به «تمتع»، «افراد» و «قِران» تقسیم می‌شود؛ آن که از مکه دور است، تمتع بر او واجب است و بر اهالی مکه، افراد و قِران فرض است. در مصادر حدیثی و فقهیِ امامیه از علی علیه السلام در این باب، چیزی نیامده، اما مصادر سنی ذکر کرده‌اند که ابا نصر سلمی گفت:
«حج را آغازیدم و در این هنگام علی]« [را دیدم. پرسیدم: حج را تازه آغاز کرده‌ام، می‌توانم عمره را بدان ضمیمه کنم؟ فرمود: نه، اگر عمره را آغاز کرده بودی، می‌توانستی حج را بدان ضمیمه کنی، اما اگر حج را شروع کرده‌ای، عمره را بدان ضمیمه نکن.
پرسیدم: اگر بخواهم این کار را انجام دهم، چه؟ فرمود: با چند ظرف آب غسل کن، سپس برای هر دو احرام بپوش و دو طواف به نیّت آن دو به جای‌آر.» (3) همچنین روایت کرده‌اند:
«مقداد در منطقه «سقیا» بر علی‌بن ابی‌طالب وارد شد، در حالی که ایشان به بچه شتران، مخلوطی از آب و آرد و گیاه را می‌خوراند. عرض کرد:
عثمان بن عفّان از جمع میان حج و عمره نهی می‌کند. علی علیه السلام در حالی که بردستانش اثر آرد نمایان بود، وارد بر عثمان شد و فرمود: تو از جمع میان حج و عمره نهی کرده‌ای؟ عثمان گفت:
این اعتقاد من است. علی]« [در حالی که خشمگین بود، بیرون آمد و [به نیت حج و عمره] می‌گفت: «لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیک بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ مَعاً». (4)


1- وسائل، ب 16 وجوب الحج، ح 2
2- الموسوعه، ص 24، به نقل از الروض‌النضیر، ج 3، ص 296
3- سنن بیهقی، ج 4، ص 348؛ المغنی، ج 3، ص 484
4- الموطأ، ج 1، ص 336؛ کنز العمال، ح 12465

ص: 28
ابن ابی شیبه از مروان بن حکم روایت می‌کند:
«با عثمان بودیم که شنیدیم مردی به قصد هر دو [حج و عمره] لبّیک می‌گوید. عثمان پرسید: کیست؟ کفتند:
علی است.
عثمان نزد ایشان رفت و گفت:
نمی‌دانی من از این کار نهی کرده‌ام؟
فرمود: می‌دانم، اما به خاطر حرف تو، فعل رسول‌اللَّه را ترک نمی‌کنم.» (1) روایات اهل سنت از امام علیه السلام، درباره چگونگی این عمل، متفاوت است. در روایتی از ایشان آمده است:
«قارن» (جمع کننده حج و عمره) یک طواف و سعی می‌کند و در حدیثی دیگر است: دو طواف و یک سعی می‌گزارد. (2) در فقه امامیه معروف است: قِران به یک سعی و دو طواف است (3) و از ایشان علیه السلام نقل کرده‌اند:
«هر کس بخواهد بین حج و عمره جمع کند، قربانی با خود ببرد.» (4) 6- نیابت و احکام آن
در باب نیابت در حج، از امام علی علیه السلام دو روایت در دو جا آمده است:
نخست: نیابت از توانمند، به هنگامی که بیماری یا پیری یا دشمن مانع وی شود. روایت است: آن حضرت پیر مردی را دید که حج نگزارده بود و به دلیل پیری توان آن را نداشت. پس به وی دستور داد مردی را بفرستد تا به نیابت از او حج به جا آورد. (5) بر خلاف حدائق که قائل به وجوب نیابت به دلیل این روایت است، صاحب جواهر، دلالت این حدیث و امثال آن را بر وجوب رد کرده است.
مصادر سنی این مضمون را از امام علی علیه السلام نقل کرده و از ایشان روایت نموده‌اند:
«پیر مردی که در شُرف موت است و نمی‌تواند حج به جا آورد، مردی را با هزینه خود می‌فرستد تا از طرف او حج بگزارد.» (6) همچنین از ایشان روایت شده که معتقد بود اشکالی ندارد از طرف مردی که حج به جا نیاورده، حج گزارند. (7).
اگر نایب شرایط وجوب را در آن سال داشته باشد، قول اخیر موافق فقه امامی است. (8) دوم: واجب است نایب طبق شرط، حج تمتع یا قران یا افراد انجام دهد. در این باره روایتی آمده که صاحب وسائل به


1- الموسوعه، ص 207
2- الموسوعه، ص 207، به نقل از ابن ابی شیبه، ج 1، ص 183؛ المحلی، ج 7، ص 174؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 108؛ کنز العمال، ح 14464
3- جواهر، ج 6، صص 462 و 463
4- الموسوعه، ص 208، به نقل از المحلی، ج 7، ص 10 و المغنی، ج 3، ص 468
5- وسائل، ج 11، ص 63، ح 1، حدیث سوم و پنجم و ششم این باب، همین گونه است.
6- الموسوعه، ص 204، به نقل از مصنف ابن ابی شیبه، ج 1، صص 194 و 169؛ المحلی، ج 7، ص 61؛ المجموع، ج 7، ص 80؛ المغنی، ج 3، ص 228
7- الموسوعه، ص 204
8- جواهر، ج 6، ص 410

ص: 29
نقل از تهذیب و استبصار از حسن‌بن محبوب از علی علیه السلام آورده است که آن حضرت درباره مردی که به شخصی درهم‌هایی داد تا به نیابت از او حج مفرده به جاآورد، فرمود: «نمی‌تواند حج تمتع به جاآورد. با صاحب دراهم مخالفت نکند.» (1) در این روایت، امامی که از او سؤال شده، معلوم نیست. روشن است که «حسن‌بن محبوب» از امام علی علیه السلام روایت نمی‌کند [زیرا معاصر ایشان نیست]. اگر مقصود از «علی» امیر مؤمنان و روایت منقول از امام کاظم یا امام رضا علیهما السلام باشد که حسن‌بن محبوب معاصر ایشان بوده و از آنها روایت کرده است، بیش از یک واسطه در روایت ارسال هست. محتمل است که مقصود، از امام، علی‌بن موسی‌الرضا علیهما السلام باشد که حسن‌بن محبوب از ایشان روایت می‌کند و به سبب تردّد روایت میان این دو احتمال، شیخ طوسی در تهذیب آن را موقوفه و غیر مستند به یکی از ائمه علیهم السلام می‌داند. (2) صاحب جواهر آن را مضمره شمرده، اما مسؤول در روایت را ناشناخته می‌داند، (3) ولی اشتهار تعبیر از امام علی، در لسان روایات، به گونه‌ای که در این روایت آمده، واشتهار تعبیر از ائمه همنام ایشان به کنیه یا القاب یا اسم دوم یا سوم، به‌گونه‌ای است که تعبیر به اسم مفرد می‌شود و گویا این از خواص روایات مروی از اما علی علیه السلام است، که به احتمال بسیار از ایشان باشد، و در این صورت مرسله خواهد بود.
7- آن که نذر کند پیاده به حج برود
معروف در این مسأله، وجوب وفا به این نذر می‌باشد و ادعای اجماع بر آن شده است و به عنوان فرع این مسأله حکم جاهایی که حاجی مجبور است سوار بر کشتی یا مانند آن شود، مطرح گردیده است. امام باقر علیه السلام از پدرانش روایت می‌کند: از علی علیه السلام در این باره پرسیدند و آن حضرت فرمود:
«در معبر می‌ایستد تا از آن جا بگذرد.» (4) 8- مواقیت
در مصادر حدیث و فقه امامی، گفته‌ای از امام علی علیه السلام در باب مواقیت نیست، اما برخی مصادر سنی، خبری از ایشان نقل کرده‌اند که می‌فرماید:
«میقات کسی که از مدینه، حج یا عمره


1- وسائل، ج 11، ص 182، ح 2
2- وسائل، ج 11، ص 92
3- جواهر، ج 6، ص 410
4- وسائل، ج 11، ص 92

ص: 30
بگزارد «ذوالحُلیفه» است. می‌تواند پیش از رسیدن بدان‌جا، از همسرش بهره جوید یا هر لباسی بپوشد.
میقات اهالی عراق، «عقیق» است و پیش از وصول به آن مکان، می‌توان از همسر و لباس بهره جست. اگر اهل شام بخواهند حج یا عمره به جا آورند، میقاتشان «جُحفه» است. می‌توانند هر لباسی را بپوشند و از اهل خود بهره جویند، تا به «جُحفه» برسند. میقات اهل یمن، «یَلَمْلَم» است و تا آن جا، حق استفاده از همسر و لباسِ غیر احرام را دارند. میقات اهل نجد «قَرْن‌المَنازل» است. و میقات هر که پس از مواقیت است، خانه‌اش می‌باشد.» (1) این مواقیت- جز با اندکی تفاوت- مطابق فقه امامی است. (2) 9- حکم احرام پیش از میقات
جایی‌که پوشیدن لباس احرام واحب است، «میقات» نام دارد. اما اگر حاجی پیش از میقات محرم شده باشد، حکمش چیست؟
در فقه سنی معروف است که این عمل جایز می‌باشد و حج درست است.
در این باره روایتی از امام علی علیه السلام نقل کرده‌اند که در تفسیر آیه ... وَ اتِمُّوا الْحَجَّ وَ العُمْرَةَ للَّهِ ... (3)
فرمود: «اتمام حج به این است که از خانه‌ات برای حج و عمره مُحرم شوی».
مردی نزد عمر آمد و پرسید: من سوار بر کشتی و اسب و شتر آمده‌ام. کجا محرم شوم؟ عمر گفت: نزد علی برو و از وی بپرس. از علی علیه السلام پرسید، آن حضرت فرمود:
«از جایی از وطنت که سفر را آغاز کردی، احرام بپوش» و او از مدینه منوره مُحرم شد. (4) فقه امامی کاملًا مخالف این اعتقاد است و احرام پیش از میقات را درست نمی‌داند و روا نمی‌شمرد. (5) در این باره روایات بسیاری از امامان اهل بیت علیهم السلام آمده است؛ از جمله روایاتی از امام باقر و دو روایت از امام صادق علیهما السلام در رد آنچه اهل سنت از امام علی علیه السلام روایت می‌کنند. در آنها اعتقاد اهل سنت بعید شمرده شده است. اگر چنان بود که سنیان می‌گویند، رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله این فضیلت را ترک نمی‌کرد و از مدینه محرم می‌شد، اما او از «ذی‌الحُلیفه» احرام بست. (6) قسمت دوم: محرّمات احرام و کفاره کارهای خلاف در حال احرام
احادیث ذیل در باب محرّمات


1- الموسوعه، ص 204، به نقل از الروض النضیر، ج 3، ص 138
2- جواهر، ج 6، صص 498- 489
3- بقره: 196
4- الموسوعه، ص 208، به نقل از المغنی، ج 3، ص 266 و المحلی، ج 7، ص 75 و سنن بیهقی، ج 5، ص 30، و ج 4، ص 341 و مسند زید، ج 3، ص 144 و المجموع، ج 7، ص 201 و آثار ابی یوسف، ص 484 و ابن ابی شیبه، ج 1، صص 164- 162 و تفسیر ابن کثیر، ج 2، و ص 103
5- جواهر، ج 6، ص 500
6- وسائل، ج 11، ص 321، ح 5، و ص 323، ح 2 و ص 324، ح 4

ص: 31
احرام، از مصادر شیعه و سنی روایت شده است:
1- عدم جواز صید بَرّی توسط محرم و حرمت اکل آن بر مُحرم و مُحِلّ
در صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود:
«علی علیه السلام به گروهی برخورد که ملخ دریایی می‌خوردند. فرمود: سبحان‌اللَّه! شما در حال احرام هستید و چنین می‌کنید؟! گفتند: آن را از دریا صید کرده‌ایم. فرمود: اگر چنین است، آن را در آب بیندازید.» (1) مقتضای شبهه آن گروه، این بود که خوردن گوشت ملخ حلال است؛ زیرا قرآن (2) بر حلیّت صید بحر تصریح کرده است:
أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ ...
اما امام برای ردّ شبهه آنان فرمود: آن را در آب بیندازید؛ یعنی اگر بحری بود می‌توانست در آب زنده بماند. در جواهر از منتهی و تذکره علامه آمده است:
«بسیاری از علمای ما و علمای عامه می‌گویند ملخ دریایی، صید برّی است.
مسالک می‌گوید: «در این باره اختلافی نداریم، ولی ابی سعید خدری و شافعی و احمد به روایتی با ما مخالفند.» (3) نگارنده موسوعه فقه علی‌بن ابی‌طالب در این باب روایاتی از امام گرد آورده که در مصادر سنی موجود است.
وی می‌نویسد:
«کشتن و اشاره و نشان دادن و دنبال کردن و خوردن صید بر محرم حرام است.»
علی علیه السلام فرمود: «محرم صید را نمی‌کشد و بدان اشاره و راهنمایی نمی‌کند و آن را دنبال نمی‌نماید.» (4) اگر یکی از این کارها را بکند و صید را وی یا غیر محرم بکشند، محرم ضامن است. (5) خوردن گوشت صید بر محرم حلال نیست، چه غیر محرم آن را شکار کند، چه محرم و چه برای وی شکار شود یا برای دیگری (6).
«حارث بن نوفل» جانشین عثمان در مکه بود. هنگامی که وی به مکه آمد، با غذای نمک سود از وی پذیرایی کردند.
ماهیگیران کبکی را شکار کرده، پختند و در مقابل عثمان و همراهانش گذاشتند.


1- وسائل، ج 12، ص 428، ح 1
2- مائده: 96
3- جواهر، ج 6، ص 590
4- الروض النضیر، ج 3، ص 221
5- المغنی، ج 3، ص 309؛ المجموع، ج 7، ص 337
6- المحلی، ج 7، ص 250؛ المغنی، ج 3، ص 312؛ المجموع، ج 7، ص 331

ص: 32
اینان نخوردند، ولی عثمان گفت: ما آن را صید نکرده و دستور نداده‌ایم شکارش کنند. و غیر محرمان آن را صید کره و ما را بدان اطعام کرده‌اند. اشکالی ندارد بخوریم.
به دنبال علی]« [فرستادند و جریان را به ایشان گفتند. علی ناراحت شد و فرمود: شما را به خدا سوگند! یکی از شما سخن مرا تأیید کند. وقتی برای رسول‌اللَّه]« [ران گور خری آوردند، رسول‌اللَّه نفرمود: ما محرم هستیم و آن را به کسانی که غیر محرمند، بدهید؟! دوازده نفر از اصحاب رسول‌اللَّه شهادت دادند.
سپس علی فرمود: یکی از شما مردان برای خاطر خدا شهادت بدهد.
وقتی برای رسول‌اللَّه تخم شتر مرغی آوردند، ایشان نفرمود: ما محرم هستیم.
به غیر ما بخورانید؟ از آن گروه دوازده نفری، عده‌ای شهادت دادند.
حارث بن نوفل می‌گوید: [پس از شهادت اصحاب] عثمان خود را از سر سفره عقب کشید و به همراهانش پیوست و ماهی‌گیران غذا را خوردند. (1) عبد الرزّاق روایت کرده که علی در حالی احرام، صید را مکروه می‌دانست و این آیه را می‌خواند:
أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ... (2).
کشتن کفتار که به انسان حمله نکند، صید شمرده شده و موجب کفاره است، اما اگر بر محرم حمله کند و توسط وی کشته شود، بر محرم کفاره واجب نیست.
علی علیه السلام فرمود:
«اگر کفتار بر محرم حمله کند، می‌تواند آن را بکشد، اما اگر پیش از حمله، آن را بکشد، باید میش بالغی کفاره دهد.» (3) کشتن مار سیاه و افعی و عقرب و سگ هار و حیوانی که بر محرم حمله آورد، رواست (4) و نیز کلاغ (5) و می‌تواند کنه های شترش را بگیرد و بکشد.
در جواهر آمده است: اگر محرم، حیوان برّی را صید کند، میته بوده و بر محلّ و محرم حرام است، چنان‌که شیخ طوسی وحلّی (ابن ادریس) و قاضی ابن سراج و یحیی بن سعید حلّی و فاضلان- محقق و علامه حلی) و دیگران- آن‌گونه که از برخی از آنان نقل شده- بدان تصریح کرده‌اند، بلکه در نهایه و مبسوط و تهذیب و وسیله و جواهر


1- سنن بیهقی، ج 5، ص 182؛ سنن ابی داود، مناسک، باب لحم الصید للمحرم؛ المغنی ج 3، ص 312؛ ابن ابی‌شیبه، ج 1، ص 185؛ الأم، ج 7، ص 170
2- عبد الرزاق، ج 4، ص 427؛ تفسیر طبری، ج 7، ص 70، چاپ دوم.
3- ابن ابی شبیه، ج 1، ص 203. 1911؛ الأم، ج 7، ص 171؛ الأوسط، ج 2، ص 312؛ الإشراف، ج 2، ص 319
4- الروض النضیر، ج 3، ص 269
5- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 204؛ الروض النضیر، ج 3، ص 269

ص: 33
- بنابر آنچه از بعضی نقل شده- مانند میته است. در کتاب اخیر اجماع بر این اعتقاد است، و به دو خبر از امام علی علیه السلام در این مورد استدلال شده است: نخست: خبر وهب‌بن وهب از جعفر از پدرش از علی علیه السلام:
«اگر محرم صید را ذبح کند، محرم و مُحل نمی‌توانند از آن بخورند و مانند میته است و اگر صید در حرم ذبح شود میته است، چه محلّ ذبحش کند و چه محرم.»
دومین خبر از اسحاق از امام جعفر علیه السلام است که علی علیه السلام می‌فرمود:
«اگر محرم صید را در غیر حرم ذبح کند، میته است و محل و محرم نمی‌توانند از آن بخورند و اگر محل صید را در حرم بکشد، میته است و محل و محرم نمی‌توانند از آن بخورند.»(1) 2- جواز روغن مالی پیش از احرام
در فقه حج معروف است: حاجی پس از احرام نمی‌تواند روغن استعمال کند و اگر بوی آن پس از احرام باقی می‌ماند، باز نمی‌تواند پیش از احرام روغن استعمال نماید (2)، اما اگر پس از احرام بویی باقی نمی‌ماند، پیش از آن رواست. خبری که محمدبن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرده، به همین معناست:
«علی علیه السلام در این باره فرمود: «نباید محرم، عطر و روغن استعمال کند. اگر پوستش ترک خورد، از غذایی [چرب] که می‌خورد، بر آن می‌مالد و اگر چشم درد داشته باشد، صبرزرد [که گیاهی دارویی است] به چشمش می‌کشد، نه زعفران.» (3) 3- جواز احرام به لباس رنگ شده با گل سرخ
بین فقها مشهور است که احرام به لباس رنگ شده کراهت دارد، مگر آنچه با دلیل استثنا شده است؛ از جمله لباسی که با گِل سرخ (خاکی سرخ که با آن لباس را رنگ می‌کنند) رنگ شده باشد.
از ابوجعفر امام باقر علیه السلام روایت شده است:
«علی علیه السلام محرم بود و یکی از کودکانش با او بود که او لباس رنگی به تن داشت. عمر بن خطاب وی را دید و گفت: ای ابا الحسن! احرام با لباس رنگی رواست؟ فرمود: نیاز به کسی نداریم که به ما سنت آموزد! این


1- جواهر، ج 6، ص 588؛ وسائل، ج 11، ص 432، ح 4 و 5
2- جواهر، ج 6، ص 633
3- الموسوعه، ص 210 به نقل از الروض النضیر، ج 3، صص 257 و 265

ص: 34
لباس ها با گل سرخ رنگ شده است.» (1) نگارنده موسوعه فقه علی‌بن ابی‌طالب مضمون این خبر و احادیث دیگر را به عنوان «ما یَحْرُمُ عَلَی‌الْمُحْرِم مِنَ الِّلباس» آورده و می‌نویسد:
«مرد نمی‌تواند لباس را که با زعفران یا ورس یا گل کاجیره (کافشه) رنگ شده، بپوشد.» (2)، اما اگر با چیزی جز اینها رنگ شده، می‌تواند بپوشد. محمدبن علی‌بن‌الحسین می‌فرماید: عمربن خطاب، عبداللَّه بن جعفر را در حال احرام با دو لباس رنگی دید، پرسید: این چیست؟ علی‌بن ابی‌طالب [که در آن جا بود] فرمود: فکر نمی‌کنم کسی بتواند به ما سنت را بیاموزد! عمر چیزی نگفت. (3) محرم نمی‌تواند سرش را بپوشاند.
علی علیه السلام فرمود: «احرام مرد این است که سرش را نپوشاند (4)، اما زن هر لباسی را که بخواهد، می‌تواند بپوشد، جز آنچه رنگ شده است. وی می‌تواند کفش [غیر بندی] و شلوار و روپوش بلند بپوشد (5)، ولی روبند بر صورتش نباید بیندازد. اگر بخواهد صورتش را بپوشاند، لباسش را بر رویش می‌کشد.»
ابن ابی شیبه از علی]« [روایت کرده که ایشان زنانی را که محرم بودند، از استفاده از نقاب نهی می‌کرد، اما می‌توانستند لباسشان را بر صورتشان بکشند (6)، همچنان که از پوشیدن دستکش نهیشان نمود. (7) محرم می‌تواند انگشتر در دست کند. اسماعیل‌بن عبدالملک می‌گوید:
علی را در حالی که محرم بود، دیدم انگشتر در دست دارد (8) و (9) نگارنده موسوعه احادیثی را از امام علی علیه السلام آورده که در مصادر سنی است و درباره حرمت نکاح محرم و نیز حرمت جدا کردن دندان یا ناخن و ... از بدن، و مباح بودن حجامت است. وی می‌نویسد:
4- نکاح و محرّک‌های آن
نکاح بر محرم جایز نیست و اگر این کار را کرد، نکاحش باطل است.
علی- کرّم‌اللَّه وجهه- فرمود: «محرم نمی‌تواند ازدواج کند و نمی‌توان با زن محرم ازدواج کرد. اگر این کار انجام شود، نکاح باطل است.» در روایتی دیگر فرمود:
«اگر محرم ازدواج کند، همسرش را از او جدا می‌کنیم.» (10) زیرا آمیزش با همسر، حج را باطل می‌کند. از علی]« [درباره حکم حجّ مرد محرمی که با همسرش آمیزش کرد، پرسیدند، فرمود: «اعمال را


1- وسائل، ج 12، ص 482
2- المحلی، ج 2، ص 82
3- المحلی، ج 7، ص 260
4- الروض النضیر، ج 3، ص 217
5- الروض النضیر، ج 3، ص 216
6- ابن ابی شیبه، ج 12، صص 181 و 183
7- المحلی، ج 7، ص 82؛ المغنی، ج 3، ص 329
8- ابن ابی‌شیبه، ج 1، ص 181
9- الموسوعه، ص 210
10- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 164؛ المحلی، ج 7، ص 199؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 66 و ج 7، ص 213؛ کنز العمّال، ص 12845؛ المجموع، ج 7، ص 29

ص: 35
به جا می آورند تا حج را به پایان برسانند، مناسک را ادامه می‌دهند و در سال آینده، باید دوباره حج بگزارند و قربانی کنند.
سال بعد که حج به جا می‌آورند، از هم جدا خواهند بود تا اعمال را تمام کنند.» (1) همچنان که در حج، جماع حرام است، محرّک‌هایش مانند بوسیدن و امثال آن هم حرام می‌باشد، ولی حج را باطل نمی‌کند. علی فرمود: «اگر محرم زنش را ببوسد، باید قربانی کند.» (2) 5- جدا کردن عضوی از بدن؛ مانند دندان و ناخن و مو
علی علیه السلام فرمود: «محرم نباید دندان و ناخنش را بکند، مگر اینکه درد بکشَد.» (3) حسین‌بن علی]« [در سفر به مکه همراه عثمان بود که در راه بیمار شد، عبداللَّه‌بن جعفر در «سقیا» به او برخورد و از وی پرستاری نمود، تا زمانی که ترسید حج را از دست بدهد. از این رو، به دنبال علی‌بن ابی‌طالب و اسمای بنت عمیس که در مدینه بودند، فرستاد و خود به سوی مکه روانه شد. آن دو آمدند و [امام] حسین به سر درد خود اشاره کرد و علی دستور داد سرش را بتراشند، سپس در «سقیا» قربانی را به نیابت از او کشت و شتری را نحر کرد.(4) محرم می‌تواند بدن و سرش را بشوید (5) و حجامت کند. علی- کرّم‌اللَّه وجهه- فرمود: «اگر محرم خواست، می‌تواند حجامت کند.» (6) و (7) آنچه گفته شد، سخنان امام علیه السلام درباره «محرمات احرام» بود، اما درباره «کفاره مخالفت با محرمات»، احادیثی دارند؛ از جمله:
1- روایت شده که از ایشان (علی علیه السلام) در باره حرمت و ضمان صید پرنده‌ای که بر شاخه درختی باشد که ریشه‌اش در حرم و شاخه‌اش در بیرون حرم است، پرسیدند و او فرمود:
«اگر ریشه‌اش در حرم باشد، باید کفاره دهد.» (8) 2- کفاره کشتن کبوتر، میش است.
در جواهر آمده است: «اگر محرم در غیر حرم، کبوتری را بکشد، بنابر مشهور میان اصحاب، باید میشی کفاره دهد.» در تذکره و منقول از خلاف و منتهی اجماع بر این مطلب است، بلکه در خلاف نیز اجماع هست. علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابن عمر قائل به آنند ...» (9) در وسائل خبری در این باره نیافتم.
شاید- چنان که خواهد آمد- صاحب جواهر آن را از مصادر عامه نقل


1- الموطأ، ج 1، ص 381؛ المحلی، ج 7، ص 180؛ ابن ابی شیبه، ج 1، ص 165؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 167؛ الروض النضیر، ج 3، ص 250؛ کنز العمّال، ص 12815؛ المجموع، ج 7، ص 380؛ المغنی، ج 3، ص 365؛ کشف الغمه، ج 2، ص 220
2- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 163؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 168؛ کنز العمّال، ص 12798
3- الروض النضیر، ج 3، ص 265
4- الموطأ، ج 1، ص 388؛ ابن ابی شیبه، ج 1، ص 167؛ المحلی، ج 7، ص 213 و 205؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 218؛ المغنی، ج 3، ص 498 و 545
5- المغنی، ج 3، ص 299
6- الروض النضیر، ج 3، ص 267
7- الموسوعه، ص 211
8- وسائل، ج 12، ص 561
9- جواهر، ج 7، ص 361

ص: 36
کرده است.
3- کفاره کشتن مرغ سنگ خوار، یک برّه است.
از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود:
«در کتاب علی علیه السلام یافتیم که اگر محرم، مرغ سنگ‌خوار را آسیب رساند، باید بره‌ای را کفاره دهد که از شیر بریده شده است وبرگ درختان‌را می‌خورد.»
خبری دیگر به مانند همین از امام باقر علیه السلام هست و فتوای فقها همین است (1) 4- حکم محرم و غیر محرم، اگر صیدی را بکشند.
از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود:
«علی علیه السلام درباره محرم ومُحِل، که صیدی‌رابکشند، سخن‌می‌گفت‌و فرمود:
محرم باید قربانی کاملی را بدهد و محل [قیمت] نیمی از قربانی را.» (2) در این مسأله میان فقها اختلاف است. (3) 5- شکستن تخم شتر مرغ.
این مسأله دو صورت دارد:
الف- در تخم‌جوجه‌باشدکه حرکت کند. در این باره امام صادق علیه السلام فرمود:
«در کتاب علی علیه السلام هست که کفاره شکستن هر تخم مرغ سنگ‌خوار توسط محرم، گوسفندی یکساله است وکفاره شکستن تخم شتر مرغ، شترِ جوانی است.» (4) ب- پیش از حرکت جوجه، تخم بشکند یا اصلًا در آن جوجه‌ای نباشد. از امام صادق علیه السلام در این باره روایت شده است:
«امیر مؤمنان علیه السلام در این باره حکم کرد:
به شمار تخمها، شتر نر میان شتران ماده رها کنند. هر شتر ماده‌ای که حامله گردد و بچه شتری سالم به دنیا آید، بچه به عنوان قربانی به کعبه برده می‌شود.» (5) نظر فقها در هر دو صورت، طبق این حدیث است. (6) 6- اگر صیدی را مجروح کند و از حالش خبر نداشته باشد.
اگر محرم صیدی را زخمی کند و آن را به حال خود واگذارد و نداند پس از زخمی شدن، در چه حالی است، قربانی کامل بر او واجب است. در این باره روایتی از امام باقر به نقل از پدرانش، از


1- جواهر، ج 7، ص 368
2- وسائل، ج 13، ص 50
3- جواهر، ج 7، صص 382 و 383
4- وسائل، ج 13، ص 55، ح 2 و 4
5- وسائل، ج 13، ص 52، ح 2 و ص 54، ح 6، و ص 53، ح 4
6- جواهر، ج 7، صص 352 و 353

ص: 37
قول علی علیه السلام وارد شده است:
«اگر محرم به صیدی آسیب رساند و آن را خونی کند، سپس به حال خود رها سازد، باید کفاره‌اش را بدهد.» (1) 7- اگر محرم مضطرشود و صید یا میته بخورد
حکم محرمی که ناچار صید ما میته‌ای را ک نزدش هست بخورد چیست؟ از امام علی علیه السلام در این باره خبری آمده که می‌فرماید:
«اگر محرم به صید و میته مضطر شود، می‌تواند میته‌ای را که خدا برایش حلال کرده است بخورد.» (2) این روایت مخالف مذهب امامیه مبنی بر اختیار صید- به شرط تمکن ادای کفاره- است، اما اگر نتواند کفاره (قربانی) دهد، صید را کنار گذاشته، از میته می‌خورد. صاحب جواهر ادعای اجماع بر این قول را به نقل از سید مرتضی کرده، گو این که صاحب جواهر الکلام احتمال داده روایت در موردی است که نتواند کفاره صید را بدهد، گر چه بدان مضطر باشد. (3) آنچه مصادر سنی در مورد احکام فقهی امام علی علیه السلام در مورد مخالفت احرام ذکر کرده‌اند، نگارنده موسوعه فقهی علی‌بن ابی‌طالب گرد آورده است:
درباره شتر مرغ، علی]« [حکم به شتر قربانی نمود (4) و در مورد تخمش، به جنین ماده شتر. ابن‌عباس می‌گوید:
علی‌بن ابی‌طالب در مورد تخم شتر مرغی که محرم بدان آسیب رساند، حکم کرد: شتران نر را میان شتران ماده رها می‌کنی، وقتی معلوم شد بار دارند، تخم هایی را که شکسته‌ای می‌شمری [و به شمار تخم ها بچه شتر می‌دهی]. گفتم این قربانی [کفاره] است و پس از این ضامنِ آنچه از بین برده‌ای نیستی.
ابن‌عباس می‌گوید: معاویه از قضاوت علی شگف زده شد. وی می‌افزاید: چرا باید معاویه متعجب شود؟ در بازار، تخم را چنین می‌فروشند و بدان می‌بخشند. (5) در سنن بیهقی است که علی]« [در زمان حیات رسول‌اللَّه این گونه قضاوت کرد. مردی نزد پیامبر خدا رفت و آنچه را علی گفته بود، به عرض رساند.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنچه را شنیدی، علی به درستی گفت، اما کار دیگری هم می‌توانی بکنی. می‌توانی عوض هر تخم، یک روز روزه بگیری یا مسکینی را اطعام کنی.(6)کفاره کفتاری که محرم بکشد، بی‌آن که بر وی حمله کرده باشد، یک قوچ است، ولی اگر حمله کند، چیزی بر وی


1- وسائل، ج 13، ص 63
2- وسائل، ج 13، ص 87
3- جواهر، ج 7، صص 419 و 420
4- المجموع، ج 7، صص 403 و 421؛ المغنی، ج 3، صص 509 و 517؛ المحلی، ج 7، ص 227؛ الروض‌النضیر، ج 3، ص 266
5- عبد الرزاق، ج 4، ص 422؛ المحلی، ج 7، ص 234
6- سنن بیهقی، ج 5، ص 208

ص: 38
واجب نیست (1). کفاره آهو، گوسفند است (2) درباره کبوتر حرم- که دو شخص عادل از مسلمانان باید حکم کنند- فرمود:
گوسفند بدهد (3) کفاره دو تخم کبوتر، یک درهم است. (4) کفاره تراشیدن مو؛ علی]« [در مورد کسی که سر درد دارد و مویش را می‌تراشد، فرمود: «سه روز روزه بگیرد و می‌تواند به شش مسکین- هر یک نیم صاع- طعام دهد و اگر خواست قربانی کند، گوسفندی را می‌کشد.» (5) هر جا خواست- حرم یا جای دیگر- این کار را انجام می‌دهد. علی]« [در «سیقا» هنگامی که موی پسرش- حسین- را تراشید، شتری را قربانی کرد، که بخشش مستحب توسط وی- رضی‌اللَّه عنه- بود. (6) کفاره آمیزش؛ علی درباره مرد محرمی که با زنش آمیزش کند فرمود:
«هر کدام باید شتری بدهند» (7) و در سال آینده حج بگزارند.
کفاره بوسیدن و لمس شهوت‌انگیز؛ علی فرمود: «اگر محرم زنش را ببوسد، باید قربانی کند» (8)؛ یعنی گوسفند بدهد.
آن که حیوانی را برای کفاره می‌کشد، نمی‌تواند از آن بخورد. علی فرمود: «از گوشت نذری و کفاره صید و آنچه مال مساکین است، نمی‌توان خورد.» (9) و (10) قسمت سوم- افعال حج
دوازده کار در حج واجب است:
احرام، وقوف به عرفات و مشعر، منا، رمی، قربانی، حلق یا تقصیر، طواف و دو رکعت نماز آن، سعی، طواف نساء و دو رکعت نماز آن.
در مورد بسیاری از این افعال، سخنانی از امام علی علیه السلام آمده است:
1- از واجبات احرام، تبلیغات اربع است
عمره تمتع و حج جز با تلبیه درست نیست. یک بار تلبیه واجب است و تکرار و زیاده بر آن، تا زوال روز عرفه، برای حاجی مستحب است (11) در این باره دو خبر از امیر مؤمنان نقل شده؛ یکی در مورد استحباب تلبیه برای مردان با صدای بلند است؛ علی علیه السلام فرمود: «جبرئیل خدمت پیامبر آمد و عرض کرد: شعار محرم تلبیه است. به هنگام تلبیه صدایت را بلند کن.» (12) فقهای مشهور بر این رأی هستند و بر آن به


1- ابن ابی شیبه، ج 1، صص 177 و 191 و 203؛ عبد الرزاق، ج 4، ص 403؛ المحلی، ج 7، ص 227؛ الروض النضیر، ج 3، ص 226؛ المجموع، ج 7، ص 401؛ المغنی، ج 3، ص 510
2- المغنی، ج 3، ص 509 و 511؛ الروض النضیر، ج 3، ص 226
3- عبدالرزاق، ج 4، ص 418
4- عبدالرزاق، ج 4، ص 420؛ المجموع، ج 7، ص 339
5- الروض النضیر، ج 3، ص 248؛ تفسیر طبری، ج 2، ص 235
6- تفسیر طبری، ج 2، ص 239
7- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 165
8- ابی ابی شیبه، ج 1، ص 163؛ سنن بیهقی، ج 5، ص 168؛ کنز العمال، ص 12798
9- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 166
10- الموسوعه، صص 212 و 213
11- تحریر الوسیله، ج 1، ص 416
12- وسائل، ج 12، ص 379

ص: 39
اخبار دیگری- نه این خبر- استدلال کرده‌اند، که شاید به سبب مرسل بودن این خبر است. (1) دوّمین خبر آن است که فرمود:
«تلبیه و شهادت و قرائت قرآن در نمار توسط گنگ، با تکان دادن زبان و اشاره به انگشتان است.» (2) به نقل از مصادر سنی، نگارنده موسوعه فقه علی‌بن ابی‌طالب گفته است:
ابن ابی شیبه و بیهقی و ابن حزم اندلسی در المحلّی به سند خود روایت کرده‌اند که علی- رضی‌اللَّه عنه- پیوسته تهلیل می‌گفت تا به جمره عقبه رسید.
«عکرمه» می‌گوید: با حسین‌بن علی راه افتادم و تا رمی جمره عقبه می‌شنیدم که پیوسته تلبیه می‌گفت: به من فرمود:
رسول‌اللَّه این کار را می‌کرد. نووی در المجموع بیان می‌کند که علی]« [تا پیش از وقوف در عرفات، تلبیه می‌گفت.
این خبر معارض روایتی است که ابن ابی شیبه روایت می‌کند که به ابن‌عباس گفت:
معاویه از تلبیه در روز عرفه نهی کرد و آمد تا عمود خیمه را گرفت آنگاه لبیک گفت. وی می‌افزاید: معاویه می‌دانست علی در این روز تلبیه می‌گفت. از این رو دوست داشت با ایشان مخالفت کند. ابن قدامه در المغنی ذکر می‌کند که علی تا زوال خورشید در روز عرفه تلبیه می‌گفت. (3) 2- وقوف در عرفات
وقوف در عرفات از ارکان حج است و هر که به عمد وقوف در عرفات را به هنگام زوال روز عرفه از دست بدهد، حج را از کف داده است. از این‌رو، در برخی اخبار آمده است که «یوم حج اکبر» (بزرگترین روز حج) روز عرفه است. در این باره از امام صادق علیه السلام روایت است:
«فضیل بن عیاض از ایشان از حج اکبر پرسید. فرمود: خودت چیزی می‌دانی؟
عرض کرد: آری، ابن‌عباس می‌گفت:
حج اکبر روز عرفه است؛ یعنی کسی که روز عرفه را تا طلوع فجرِ روز قربانی درک کند، حج را درک کرده است و آن که این روز را از دست بدهد، حج را از کف داده است. امام صادق علیه السلام بدو فرمود: امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: حج اکبر، روز قربانی است و این آیه را دلیل آورد: فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ که بیست روز از ذی‌الحجه و محرّم و صفر و ماه ربیع الأول و ده روز از ربیع الآخر است. اگر


1- جواهر، ج 6، ص 579
2- وسائل، ج 12، ص 381
3- الموسوعه، صص 213 و 214

ص: 40
حج اکبر، روز عرفه بود، سیح (کوچیدن) چهار ماه و یک روز می‌باشد ....» (1) در مسند زید از ایشان علیه السلام روایت است:
«هر که وقوف در عرفه با مردم را از دست بدهد و شب هنگام بیاید و در جمعی از مردم، پیش از انصراف امام باشد، حج را درک کرده است.» (2) 3- اعمال منا
در منا سه‌کار برحاجی واجب است:
رمی و قربانی و حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر). در مورد دومین و سومین عمل، احکام فقهی از امیر مؤمنان آمده، ولی در مورد نخست، بر خبری از امام دست نیافتم. از امام درباره قربانی (هَدْی) احکام بسیاری آمده که در ضمن مسائل آتی آن را ذکر می‌کنیم:
کمترین قربانی که مجزی است
از ایشان روایت است که فرمود:
شتر و گاو و بز «ثنیه» و میش «ضأن» باشد (3)؛ یعنی بنابر اعتقاد مشهور، شتر پنج سال را تمام کرده، وارد شش سال شده باشد. بز و گاو یکساله و داخل سال دوم شده باشند، جذع، پس از یکسالگی و ورود به دوسالگی است. رأی فقها این است که کمترین قربانی که مجزی است، باید در این سن و سال باشد. (4) شروط قربانی
فقها شروطی را برای قربانی گفته‌اند. محقق در شرایع می‌گوید: «شرط سوم آن است که سالم باشد؛ پس یک چشم و لنگی که آشکارا بلنگد و آنچه شاخش از داخل شکسته یا گوشش بریده است، مجزی نیست. همچنین نرهایی که اخته شده‌اند یا لاغری که بر پهلوهایش پیه نباشد و ...، مستحب است فربه باشد، که در علفزار نگهداری می‌شود و در آنجا می‌خوابد و می‌چرد ....» (5) در این‌باره اخبار صحیحی از امیرمؤمنان علیه السلام آمده که مورد استدلال فقهاست و احادیث ضعیفی نیز وجود دارد که در کنار ادله خود آورده‌اند،(6) مانند:
«برای اطمینان از سلامت قربانی، چشم و گوشش وارسی شود، اگر چشم و گوش سالم باشند، قربانی کامل است و اگر شاخش شکسته باشد یا پایش را به طرف قربانگاه بکشد، مجزی نیست.» (7)


1- وسائل، ج 14، ص 44
2- الموسوعه، ص 215، به نقل از مسند زید، ج 3، ص 183
3- وسائل، ج 4، ص 103، این مضمون از امام در دو روایت دیگر، ص 105 تکرار شده است.
4- جواهر، ج 7، ص 77
5- جواهر، ج 7، صص 84- 79 نک: به سخن محقق و استدلال صاحب جواهر.
6- همان.
7- وسائل، ج 14، صص 110 و 111

ص: 41
و از ایشان است: «اگر مرد، قربانی لاغر بخرد، مجزی نیست و اگر فربه بخرد، ولی معلوم شود لاغر است مجزی است. در قربانی تمتع نیز همین حکم است.» (1) همچنین نقل شده است:
«علی علیه السلام خوش نداشت گوش و بینی قربانی بریدگی داشته باشد اما اگر زمانی سوراخی داشت، اشکال نمی‌دانست.» (2) در صورت ضرورت، یک قربانی برای پنج و هفت نفر مجزی است
اصل این است که یک قربانی، برای یک شخص مکلف مجزی است، اما اخباری وارد شده که به هنگام ضرورت و اگر چند نفر، همسفره باشند، یک قربانی، مجزی برای بیشتر از یک نفر است. از شمار این اخبار، روایتی از امیر مؤمنان است: گاو دوسه ساله مجزی برای سه نفری است که از یک خانواده باشند و بالغ مجزی برای هفت نفرِ متفرقه است و گاو پیر مجزی برای ده نفرِ متفرقه است».
صاحب جواهر این خبر و مانند آن را- از دیگر امامان- بر قربانیِ مستحب حمل نموده؛ زیرا در آن تصریحی بر قربانی واجب نیست. (3) حکم استفاده از شیر قربانی و سوار شدن آن
خبری از امام علی علیه السلام درباره جواز استفاده از شیر قربانی و سوار شدن آمده است. روایت است که ایشان «شیر قربانی را می‌دوشید و اگر ضرری نداشت، بر آن سوار می‌شد.»(4) و اگر می‌دید مردمی پیاده راه رفته و خسته‌اند، بر (شتر) قربانی سوارشان می‌کرد و می‌فرمود: اگر مرکوبِ سوار گم یا سقط شود و همراهش (شتر قربانی باشد)، بر آن سوار شود.(5) تمامی فقها به این حدیث فتوا داده‌اند. (6) احکام قربانی
از جمله مستحبات اسلام، قربانی است، علی علیه السلام فرمود:
«اگر مردم می‌دانستند قربانی چه ثمره‌ای دارد، قرض می‌گرفتند و قربانی می‌کردند. با اوّلین قطره خونی که از قربانی بریزد، قربانی کننده بخشوده می‌شود.» (7) ایشان هر سال به نیّت رسول‌اللَّه صلی الله علیه و آله و برای خودشان، دو قوچ را می‌کشت (8) و می‌فرمود:


1- وسائل، ج 14، ص 115
2- وسائل، ج 14، ص 129
3- جواهر، ج 7، ص 70
4- وسائل، ج 14، ص 146
5- وسائل، ج 14، ص 147
6- جواهر، ج 7، ص 115
7- وسائل، ج 14، ص 210
8- وسائل، ج 14، ص 206

ص: 42
«دو قربانی یا بیشتر بکش و آن را که گوش و چشمش سالم باشد؛ بخر و رو به قبله ذبح کن ....» (1) و از رسول‌اللَّه نقل است که فرمود:
«شما را از سه چیز نهی نمی‌کنم ... این که گوشت قربانی را پیش از سه روز از قربانگاه خارج کنید. پس از سه روز، از آن بخورید و ذخیره کنید.» (2) و از ایشان است:
«قربانی در سه روز است، که بهتر، نخستین روز است.» (3) فقها بر این مطالب فقهی، به ادلّه‌ای- از جمله این کلمات امیر مؤمنان- استدلال کرده‌اند. (4) هر که قربانی نیافت، ده روز روزه بگیرد
اگر حاجی قربانی نیابد یا نتواند بهایش را بپردازد، به عنوان بدل بر او واجب است ده روز روزه بگیرد؛ سه روز در حج و هفت روز در وطنش. سه روزِ حج واجب است پشت سر هم شد- نه متفرقه- امام علی درباره آیه: فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی‌الْحَجِّ ... فرمود: «روز پیش از ترویه و روز ترویه و روز عرفه، و هر که این سه روز را از دست بدهد، از روز حصبه- شب کوچ از منا- شروع کند.» (5) تمام احادیثی که از امام علی علیه السلام درباره هدی بود گذشت.
اما حلق (تراشیدن مو) که سومین کار در منا است؛ روایت است که امیر مؤمنان فرمود: «مستحب است تا محاذی گوش بتراشد.» (6) فقها نیز چنین فتوا داده‌اند. (7) مصادر امامیه درباره اعمال منا، فقط همین احادیث را در بر دارد، اما آنچه مصادر اهل‌سنت روایت کرده‌اند، توسط نگارنده موسوعه فقه علی‌بن ابی‌طالب جمع آوری شده است. وی می‌نویسد:
از مزدلفه (مشعر الحرام) حاجیان به منا می‌روند و در اولین روز از ایام منا- روز قربانی کردن- به ترتیب چند کار می‌کنند: رمی جمره عقبه، قربانی کردن، تراشیدن مو و طواف خروج. علی]« [فرمود: «نخستین کار در روز نحر، رمی جمره، سپس ذبح، بعد حلق و پس از آن طواف زیارت است.» (8) رمی جمره عقبه
علی]« [فرمود: «در روز دهم ذی‌الحجه، پس از طلوع خورشید، با هفت


1- وسائل، ج 14، ص 207
2- وسائل، ج 14، ص 170
3- وسائل، ج 14، ص 93
4- جواهر، ج 7، صص 124- 121
5- وسائل، ج 14، ص 183، در همین مطلب، احادیث دیگر از ایشان در ص 184 آمده است.
6- وسائل، ج 14، ص 229
7- جواهر، ج 7، ص 134
8- مسند زید، ج 3، ص 244

ص: 43
سنگریزه رمی جمره عقبه می‌کند و با هر ریگی تکبیر می‌گوید. در این روز فقط بدین جمره رمی می‌شود.» (1) ذبح هدی
اگر حاجی قارن (جمع کننده میان حج و عمره) یا متمتّع باشد یا بخواهد کفاره کار خلافش را بدهد، واجب است قربانی کند، که وقتش روز دهم است.
پس از ذبح، برخی چیزها بر او حلال خواهد شد.
حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن مو)
پس از ذبح، مویش را کوتاه می‌کند یا می‌تراشد، آنگاه مُحلّ می‌شود، اگر کسی مویش را تراشیده، یا بافته و یا پشت سرش بسته باشد، تقصیر مجزی نیست و باید حلق کند. (2) زن مویش را کوتا می‌کند. نه اینکه بتراشد. ترمذی و نسائی از علی- رضی‌اللَّه عنه- روایت کرده‌اند که فرمود: «رسول‌اللَّه نهی کردند زن مویش را بتراشد.» (3) در موسوعه درباره روز بدل قربانی، به نقل از امام علیه السلام آمده است:
آخرین روز از سه روزی که واجب است در حج روزه بگیرد، باید روز عرفه باشد، علی]« [در تفسیر آیه: فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی‌الْحَجِّ ... فرمود: «آخرینش، روز عرفه‌است.» و فرمود: «روز ترویه و پیش از آن و روز عرفه را روزه بگیر.» (4) اگر این سه روز را- حتی روز عرفه- را روزه نگیرد، آیا باید بعداً بگیرد؟
علی]« [معتقد است: نمی‌تواند در ایام منا روزه بگیرد؛ چرا که ایام تشریق، روزهای خوردن و آشامیدن است. در این باره علی]« [می‌فرماید: «اگر روزه را از دست بدهد، پس از روزهای تشریق، روزه بگیرد.» (5) و می‌افزاید: «پس از این، سه روز در حرم و هفت روز بعد از بازگشت (به وطن) روزه بگیرد.» (6) 4- طواف
پس از اعمال منا، پنج عمل بر حاجی واجب است: طواف حج و دو رکعت نماز آن، سعی میان صفا و مروه، طواف نساء و دو رکعت نماز آن.
درباره طواف، احکام فقهی از امیر مؤمنان وارد شده که ضمن نکات آتی، ذکر می‌شود:
استحباب برگزیدن طواف مستحب، به جای نماز مستحب در کعبه:
«خداوند در بیت الحرام، صد و بیست


1- مسند زید، ج 3، ص 194
2- کنز العمال، ص 12733
3- الموسوعه، ص 216
4- ابن ابی شیبه، ج 1، ص 196؛ تفسیر طبری، ج 2، ص 247
5- سنن بیهقی، ج 5، ص 25؛ المغنی، ج 9، ص 479
6- الموسوعه، ص 206

ص: 44
رحمت دارد، که شصت رحمت از آنِ طواف کنندگان و چهل رحمت برای نماز گزاران و بیست رحمت برای ناظران است.» (1) استحباب استلام حجر الاسود به هنگام طواف
از امام صادق علیه السلام روایت است:
«عمربن خطاب از کنار حجرالاسود گذشت وگفت: به خدا قسم، ای سنگ! می‌دانیم تو سنگی بیش نیستی و نفع و ضرری نداری. فقط شاهد بودیم رسول‌اللَّه تو را دوست داشت. ازاین رو ما نیز تو را دوست داریم. امیر مؤمنان فرمود: ای پسر خطاب! چگونه چنین می‌گویی، به خدا سوگند! در روز قیامت، خداوند حجرالاسود را در حالی بر می‌انگیزاند که زبان و لب دارد و به سود آن که بدان احترام کرده، شهادت می‌دهد. با این سنگ، خداوند عزّ وجلّ زمینیان را قسم می‌دهد و با آفرینندگانش بیعت می‌کند.
عمر گفت: در شهری که علی‌بن ابی‌طالب در آن‌جا نباشد، خدا ما را عمر ندهد!» (2) این حدیث از جمله روایاتی است که دلالت دارد مستحب است طواف کننده در اثنای طواف، مقابل حجرالأسود بایستد، دست ها را به دعا بالا ببرد و آن را لمس کند و ببوسد. صاحب جواهر این حدیث را به هنگام بحث در این مسأله آورده است. (3) دست بریده، از موضع بریدگی، حجرالأسود را لمس می‌کند
امام صادق علیه السلام روایت کرده است: از علی علیه السلام پرسیدند: چگونه دست بریده، حجر الأسود را لمس کند؟
فرمود: از موضع بریدگی سنگ را استلام کند. اگر از آرنج دستش بریده باشد، بادست چپش لمس کند (4). برای فتوا در این مسأله، فقها بر این روایت تکیه کرده‌اند. (5) هر که یک دور بیفزاید، دوبار طواف هفتگانه می‌کند
هفت دور در طواف واجب است و حدّی برای مستحب نیست. اگر در طواف واجب، یک دور بیافزاید، واجب است شش دور دیگر کند، تا دو بار طواف هفتگانه کرده باشد. (6)دلایل عمده در این باب، روایاتی از امیرمؤمنان است؛ مانند صحیحه محمدبن


1- وسائل، ج 13، ص 312
2- وسائل، ج 13، ص 320
3- جواهر، ج 7، ص 184
4- وسائل، ج 13، ص 343
5- جواهر، ج 7، ص 187
6- جواهر، ج 7، صص 199- 197

ص: 45
مسلم از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام:
«در کتاب علی علیه السلام است، اگر آدمی یقین کند، در طواف واجب هشت دور گشته است، شش دور دیگر بدان می‌افزاید.» (1) و امام صادق علیه السلام فرمود:
«علی هشت دور طواف کرد. ازاین‌رو شش دور افزود، سپس چهار رکعت نماز گزارد.» (2) مصادر امامیه درباره طواف، از ایشان علیه السلام همین احادیث را ذکر کرده‌اند و مصادر سنی احادیث دیگری از ایشان آورده‌اند؛ مانند: «هرکه طواف را فراموش کند، بر می‌گردد حتی اگر در خراسان باشد» و «هر که حج گزارد، آخرین عملش طواف بیت باشد، مگر زنانی که حائض باشند، که رسول‌اللَّه بدین سبب آنان را معاف کرد» و «حائض در عرفات وقوف می‌کند و تمامی اعمال را انجام می‌دهد و به مشعرالحرام می‌آید و رمی جمره می‌کند و سعی میان صفا و مروه می‌نماید، ولی بیت را طواف نمی‌کند، تا پاک شود.» (3) و «اگر طواف بیت کنی و ندانی کامل کرده‌ای یا نه، آنچه را شک داری، تمام کن، که خداوند بر زیادی عذاب نمی‌کند» و درباره کسی که فراموش کند و هشت دور طواف نماید، فرمود: «شش دور به آن می‌افزاید تا چهارده دور شود و بعد چهار رکعت نماز می‌خواند» وروایت کرده‌اند هرگاه ایشان علیه السلام حجرالأسود را استلام می‌کرد، می‌گفت: «اللّهُمَّ ایماناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِکِتابِکَ وَ وَفاءً بِعَهْدِکَ واتِّباعاً لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ مُحَمَّد صلی الله علیه و آله» (4)
پی‌نوشتها:


1- وسائل، ج 13، ص 366
2- وسائل، ج 13، ص 365
3- الموسوعه، ص 217، به نقل از مسند زیدبن علی، ج 3، ص 208 و 209 و 275؛ ابن‌ابی‌شیبه، ج 1، ص 165
4- الموسوعه، ص 114، به نقل از ابن ابی شیبه، ج 1، صص 168 و 205؛ مسند زید، ج 3، ص 169؛ مصنف عبدالرزاق، ج 5، ص 501؛ المجموع، ج 8، ص 34؛ کنز العمال، ح 12519