راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین، تنظیم و ارسال مقالات

*  موضوع مقاله :

حج و مباحث مرتبط با آن، مانند: اسرار و معارف حج، فقه حج، اماکن و آثار، سرزمین وحی، ادبیات و شعر حج، خاطرات حج، بهداشت حج، نقد و معرفی کتاب، از نگاهی دیگر و...

 

ساختار مقاله؛

   مقاله ارسالی باید در سطح علمی ـ ترویجی و با رعایت شرایط زیر باشد:

1. دارای عنوان و تیتر، نام نویسنده یا مترجم، چکیدة فارسی (حدود 10 سطر)، کلید واژه، مقدمه، بدنة مقاله، نتیجه­گیری و فهرست منابع کامل.

2.  مقاله از ده صفحة 300  کلمه­ای کمتر و از بیست وپنج صفحه بیشتر نباشد. درصورتی که از صفحات یاد شده بیشتر باشد، در دو شماره منتشر می شود.

3.  آدرس­ها و منابع (جز توضیحات ضروری) به شیوة زیر در متن بیاید:

*  منابع فارسی: (نام خانوادگیِ مؤلف، سال نشر ، جلد ، صفحه)؛ مانند:

           (حسینی،1376، ج2، ص83).

*  منابع لاتین:   (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف)؛ مانند:

          (71.p، 1998، plantinga).

   *  فهرست منابع فارسی و لاتین کامل، به­طور جداگانه در آخر مقاله به ترتیب حروف الفباییِ نام خانوادگی نویسنده، به شکل زیر تنظیم گردد:

الف) برای کتاب؛ نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، نام کتاب، نام مترجم، شماره جلد، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ.

ب)  برای مقاله؛ نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، سال انتشار و شماره مجله.

ج)   پی­نوشتهای: توضیحی در پایین صفحه آورده شود.

4.  تایپ مقالات بهتر است با نرم افزار WORD   و با قلم Bzar  باشد.

5 . مقالة ترجمه شده، به همراه متن زبان اصلی ارسال گردد.

6 . نام و نام خانوادگی نویسنده، یا مترجم، شماره تماس و پست الکترونیک در آغاز مقالة ارسالی بیاید.

7.  مقالات ارسالی عودت داده نمی‌شود.

8 .  مجله در ویرایش مقالات آزاد است، البته به گونه‌ای که در محتوای علمی مطالب تغییر و دگرگونی ایجاد نشود.

 

مراحل بررسی و چاپ مقاله:

۱.  مقاله، پس از دریافت، از حیث جهت­گیری پژوهشی و ساختار، بررسی مقدماتی
می شود.

2.  در صورت احراز حداقل شرایطِ قابلِ داوری، برای ارزیابی در اختیار اعضای هیئت تحریریه قرارگرفته، و پس از آن در جلسه تحریریه در مورد رد یا تایید آن تصمیم­گیری می شود.

3.  اعلام نتیجه (پذیرش، پیشنهاد اصلاح یا پاسخ رد) به نویسنده، از سه ماه تجاوز
 نمی­کند.

4.  نویسنده یا مترجم، باید تذکرات و پیشنهادهای داور مقاله را به  طور کامل اعمال نماید.

5 . مقاله، پس از طی مراحل یادشده، در نوبت انتشار قرار می گیرد.

 

یادآوری­ها:

*  موضوع مقاله، در شماره­های پیشینِ میقات، همچنین متن آن قبل از میقات در جایی انتشار نیافته باشد.

*  مسئولیت‌آرا و نظریات به عهدة نویسندگان است.

*  مقالات رسیده، بازگردانده نخواهد شد.