استفتائات حج‌

نوع مقاله : فقه حج

موضوعات


مرکز تحقیقات حج- بخش فقه
ض؟ 1- شخصی، فرد ناتوانی را با چرخ‌دستی (ویلچر) طواف می‌دهد، اگر در اثنای طواف متوجه شود لباس احرام آن فرد نجس است و خودش نمی‌داند، آیا لازم است به او بگوید؟ در فرض سؤال، چنانچه پس از طواف به وی اطلاع دهند، طوافی که با لباس نجس انجام شده چه حکمی دارد؟
آیت‌اللَّه بهجت: 1) لازم نیست 2) اشکال ندارد، چون جاهل بوده.
آیت‌اللَّه تبریزی: لازم نیست به او بگوید و اگر بعد از اتمام طواف به او اطلاع دهند طواف او صحیح است؛ واللَّه العالم.

ص: 29
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: ارشاد به موضوع و اطلاع دادن لازم نیست و چنانچه پس از طواف علم به نجاست لباس احرام در حال طواف پیدا کند طوافش صحیح است.
آیت‌اللَّه سیستانی: اعلام به او لازم نیست و طوافش صحیح است.
آیت‌اللَّه شبیری زنجانی: طواف در فرض سؤال صحیح است و لازم نیست که نجاست لباس، به طائف اطلاع داده شود.
آیت‌اللَّه صافی گلپایگانی: در فرض سؤال، اطلاع دادن لازم نیست و اگر بعد از اتمام طواف به وی اطلاع دهند، طواف او صحیح است و اعاده لازم نیست، واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه فاضل: 1) خیر، لازم نیست به او بگوید 2) اظهر صحّت طواف است و اعاده لازم نیست.
ص: 30
آیت‌اللَّه صانعی: اطلاع دادن طواف‌گزار به نجاست لباس احرامش، نه‌تنها غیرلازم است بلکه در بعضی از مواردش نامطلوب می‌باشد و به‌هرحال مطلع شدن طواف‌گزار به نجاست لباسش بعد از طواف مضر به طوافش نمی‌باشد و طوافش صحیح است و اعاده ندارد.
آیت‌اللَّه مکارم شیرازی: 1) لازم نیست 2) طوافش صحیح است.
آیت‌اللَّه نوری همدانی: واجب نیست به او بگوید و در صورتی‌که بعد از اتمام طواف متوجه شود، طواف وی صحیح است.
ض؟ 2- قرآن‌هایی در مسجدالحرام به زائران اهدا می‌شود که چند دسته است:
دسته اول: قرآن‌های مستعمل مسجدالحرام، ممهور به مُهر «وقف للَّه‌تعالی بالمسجدالحرام».
دسته دوم: قرآن‌های چاپ عربستان، وقف و هدیه زائران جهت قرائت در مسجدالحرام، که متصدّیان این قرآن‌ها و قرآن‌های دسته سوّم که چاپ سایر کشورها است و توسط زائران به مسجدالحرام هدیه می‌شود را به‌خاطر یک شکل بودن قرآن‌های مسجدالحرام از قفسه‌ها خارج کرده و به زائران دیگر که متقاضی قرآن هستند تحویل می‌دهند. و دسته‌چهارم قرآن‌هایی است که هدیه دولت عربستان و ریاست شؤون حرمین شریفین است و هیچگونه مُهری ندارد. حال: آیا دریافت این قرآن‌ها جایز
ص: 31
است؟ و برفرض جواز مالک می‌شوند یا نه؟ و درصورت عدم مالکیت، آیا جهت استفاده عمومی در غیر مساجد یا در مساجد دیگر می‌توان آنها را آورد؟
آیت‌اللَّه بهجت: دسته اول و دوم جایز نیست و دسته سوم ممکن است تملّک، ولی احتیاط در ترک است و دسته چهارم تملُّک آن مانعی ندارد و دسته اوّل و دوّم را اگر نمی‌گذارند در آنجا باشد می‌تواند به اقرب آن مساجد بگذارد.
آیت‌اللَّه تبریزی: قرآن‌هایی که محرز است زوّار هدیه و وقف کرده‌اند را نمی‌توان گرفت و تصرف کرد و گرفتن قرآن‌های دیگر جایز است و می‌توانند تملّک کنند و یا در مساجد و غیره برای عموم قرار دهند، واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: قرآن‌هایی که وقف مسجدالحرام شده است، دریافت و تملّک آن جایز و صحیح نیست و در صورتی که عودت و استفاده از آن در مسجدالحرام امکان ندارد، آنها را به مساجد دیگر برده و در آنجا استفاده نمایند.
آیت‌اللَّه صانعی: گرفتن قرآن‌های دسته چهارم مانعی ندارد و جایز می‌باشد و گیرنده هم مالک می‌گردد.
ص: 32
آیت‌اللَّه صافی گلپایگانی: در فرض سؤال، قرآن‌هایی که توسط حجاج و زائرین وقف نشده؛ اعم از آنکه اثری از وقف بودن در آنها نباشد یا از طرف حکومت سعودی اثر وقف در آنها دیده شود اگر مسؤولین ذیربط از آنها به کسی اهدا نمایند، گرفتن آن اشکال ندارد و گیرنده مالک می‌شود.
قرآن‌هایی که توسط حجاج وقف بشود، گرفتن آنها جایز نیست، واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه فاضل: استفاده از قرآن‌های دسته اول و دوم در غیر مسجدالحرام اشکال دارد، اما دسته سوم و چهارم اشکالی ندارد و تحقّق ملکیت نسبت به دسته چهارم مسلّم است.
آیت‌اللَّه مکارم شیرازی: قرآن‌هایی که از طرف مسؤولین آن منطقه به زوار داده می‌شود اشکالی ندارد و ملک آنها می‌شود.
آیت‌اللَّه نوری همدانی: در غیر مورد اخیر، گرفتن آنها اشکال دارد و همچنین نمی‌توان آنها را به مساجد یا جاهای دیگر برد.
ص: 33
ض؟ 3- آیا مسافر، در اماکن تخییر مجاز است نوافل ظهر و عصر را بخواند؟
آیت‌اللَّه بهجت: اظهر عدم سقوط دوائب نهاریّه در اماکن تخییر است اگرچه فریضه را در خارج ایقاع نماید یا قاصد آن باشد یا قصراً در داخل ایقاع نماید، بلکه ثابت است نافله با عدم تعیُّن تقصیر.
آیت‌اللَّه تبریزی: نوافل ظهر و عصر او ساقط است. واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: نافله نماز ظهر و عصر در سفر ساقط است، حتی در اماکن تخییر.
آیت‌اللَّه شبیری زنجانی: مجاز نیست.
آیت‌اللَّه صافی گلپایگانی: استحباب نوافل ظهر و عصر در اماکن تخییر ثابت نیست؛ واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه صانعی: مجاز نمی‌باشد چون تخییر در نماز ظهر و عصر در اماکن تخییر یک حکم اختصاصی و عرضی نسبت به خود آنهاست نه نسبت به نوافل آنها.
ص: 34
آیت‌اللَّه فاضل: خیر، مشروعیت نوافل ظهر و عصر در فرض مزبور ثابت نیست.
آیت‌اللَّه مکارم شیرازی: مجاز نیست.
آیت‌اللَّه نوری همدانی: در صورتی که تمام را اختیار کرد رجاءً می‌تواند بخواند.