نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه عارف حکمت مدینه منوره‌

نوع مقاله : تاریخ و رجال

نویسنده

موضوعات


1/ ث: اخلاق
- مائة کلمة فی الحکمة والنصائح
امام علیّ‌بن ابی‌طالب علیه السلام، تاریخ پایان نگارش نسخه 958 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم محمود (شهابی، یا شاه محمود نیشابوری).
18 صفحه، 20* 12 سانتی‌متر شماره ثبت «327- 2/ 217»
از این کتاب، نسخه دیگری به‌شماره ثبت «2/ 712» در 92 صفحه، 19* 11 سانتی‌متر موجود است.
2/ ث: تصوف
- ترجمه عوارف المعارف
کمال‌زاده، تاریخ پایان نگارش نسخه 905 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
934 صفحه، 21* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «10- 2/ 260»
- رسالة الانسیة فی طریقة النقشبندیة
شیخ یعقوب الچرخی، تاریخ پایان نگارش نسخه 993 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم محمد امین کاتب، مذهب.

ص: 90
68 صفحه، 18* 10 سانتی‌متر شماره ثبت: «3- 2/ 260»
- سبحة الأبرار
عبدالرحمان جامی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 958 ه. ق، به خط نستعلیق، به قلم ابوالحمدی کندباد. مذهب.
194 صفحه، 20* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «23- 2/ 260»
- مرآت الجمال
ادریس البدلسی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 925 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم مؤلف.
218 صفحه، 22* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «52- 2/ 260»
3/ ث: تاریخ و آثار
- تاریخ سلاطین گجرات
محمود شاهی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 986 ه. ق. به خط نسخ.
632 صفحه، 20* 12 سانتی‌متر شماره ثبت: «539- 2/ 900»
- تاریخ الوصاف
عبداللَّه بن فضل‌اللَّه شیرازی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 998 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
678 صفحه، 24* 17 سانتی‌متر شماره ثبت: «520- 2/ 900»
- تحفة الملوک
مؤلف:؟، تاریخ پایان نگارش نسخه، قرن دهم هجری قمری، به خط نستعلیق، به قلم خطاط بزرگ و شهیر ایران، میر عماد الحسینی.
14 صفحه، 24* 14 سانتی‌متر شماره ثبت: «536- 2/ 900»
- تذکره شعراء فرس
ابن اسماعیل الحسینی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 987 ه. ق. به خط نستعلیق.
232 صفحه، 18* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «544- 2/ 900»
- تذکرة الشعراء و أحوال العرب و العجم
میر دولتشاه بن علاء الدین غازی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 991 ه. ق. به خط نستعلیق،
ص: 91
به قلم محمد صالح، مذهب.
470 صفحه، 25* 16 سانتی‌متر شماره ثبت: «517- 2/ 900»
- تیمورنامه
هاتفی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 990 ه. ق. به خط نستعلیق.
228 صفحه، 24* 16 سانتی‌متر شماره ثبت: «525- 2/ 900»
- رسالة العدلیه
خواجه بن نعمت اللَّه هروی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 950 ه. ق. به خط نسخ.
66 صفحه، 20* 12 سانتی‌متر شماره ثبت: «552- 2/ 900»
- فتوح الحرمین الشریفین
محی الدین شاعر قسطنطینی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 961 ه. ق. به خط نستعلیق، با صفحات مذهب و منقوش.
104 صفحه، 24* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «574- 2/ 900»
- فضائل الشام
مؤلف:؟، تاریخ پایان نگارش نسخه، 999 ه. ق. به‌خط نستعلیق، به‌قلم محمد امین الحسینی.
102 صفحه، 18* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «571- 2/ 900»
- مطلع السعدین
کمال‌الدین عبدالرزاق، تاریخ پایان نگارش نسخه، 911 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
530 صفحه، 33* 23 سانتی‌متر شماره ثبت: «585- 2/ 900»
- المعجم فی آثار ملوک العجم
فضل اللَّه بن عبداللَّه، تاریخ پایان نگارش نسخه، 1253 ه. ق. به خط نستعلیق.
234 صفحه، 30* 20 سانتی‌متر شماره ثبت: «583- 2/ 900»
4/ ث: ادب:
- بوستان
شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 976 ه. ق. به خط نستعلیق
ص: 92
بسیار پخته. به قلم کمال‌الدین حسینی، با صفحات تذهیب شده.
450 صفحه، 24* 16 سانتی‌متر شماره ثبت: «45- 4/ 890»
- تجنیات کاتبی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 957 ه. ق. به خط نستعلیق به قلم علی شروانی، مذهب.
112 صفحه، 18* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «62- 4/ 890»
- تحفة الأحرار
عبدالرحمان جامی، پایان تاریخ نگارش نسخه، 917 ه. ق. به خط فارسی بسیار نفیس، به قلم شمس‌الدین کرمانی، مذهب به نقوش هندسی بسیار زیبا.
220 صفحه، 22* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «50- 4/ 890»
- تحفة الأحرار
عبدالرحمان جامی، پایان تاریخ نگارش نسخه، 944 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم جلال هروی، با صفحات مذهب و مزیّن به نقوش بسیار زیبا.
23* 14 سانتی‌متر شماره ثبت: «56- 4/ 890»
- حدائق السحر
رشیدالدین الوطواط، تاریخ پایان نگارش نسخه، 995 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
160 صفحه، 18* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «6- 3/ 890»
- دیوان اشعار سعدی
شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 977 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم مرشد عطار.
300 صفحه، 16* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «95- 4/ 890» گ
- دیوان انوری
تاریخ پایان نگارش نسخه، 993 ه. ق. به خط نستعلیق بسیار پخته، با صفحات منقش و مزیّن به زیباترین نقوش مذهب.
492 صفحه، 22* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «38- 4/ 890»
- دیوان جلال الدین مولوی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 977 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
ص: 93
244 صفحه، 24* 17 سانتی‌متر شماره ثبت: «65- 4/ 890»
- دیوان السقاء
تاریخ پایان نگارش نسخه، 972 ه. ق. به خط نستعلیق به قلم مائیخان، مذهب.
366 صفحه، 22* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «97- 4/ 890»
- دیوان سلمی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 917 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم مظفر، مذهب.
120 صفحه، 18* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «96- 4/ 890»
- دیوان سلیم
تاریخ پایان نگارش نسخه، 991 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم درویش همت، مذهب.
480 صفحه، 24* 12 سانتی‌متر شماره ثبت: «100- 4/ 890»
- دیوان شهاب‌الدین هاتفی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 999 ه. ق. به خط نستعلیق، بسیار پخته، به قلم محمود الحسینی، مذهب.
162 صفحه، 24* 16 سانتی‌متر شماره ثبت: «105- 4/ 890»
- دیوان لسانی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 972 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب و منقش به نقوش هندسی ملون.
312 صفحه، 17* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «203- 4/ 890»
- روش‌نامه
عبدالواحد، تاریخ پایان نگارش نسخه، 975 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
40 صفحه، 23* 16 سانتی‌متر شماره ثبت: «90- 4/ 890»
- روضة الأنوار
خواجه کرمانی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 953 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب.
78 صفحه، 21* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «552- 80» ضمن مجموعه، رساله 2
- سبحة الأبرار
عبدالرحمان جامی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 977 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم بابا
ص: 94
شاه اصفهانی.
400 ضمن مجموعه.، 19* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «94- 4/ 890»
- روضة المحبین
شیخ الامام ابن عماد، تاریخ پایان نگارش نسخه، 953 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم بنده محمد، مذهب.
212 ضمن مجموعه.، 21* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «85- 4/ 890»
- روضة المحبین
امام محمد ابن عماد، تاریخ پایان نگارش نسخه، 953 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم محمد امین کاتب ابن ابراهیم هروی.
78 صفحه، 21* 13 سانتی‌متر شماره ثبت: «552- 80» ضمن‌مجموعه رساله 1
- مجموعه آثار منظوم و منثور عبدالرحمان جامی
رساله اول: سلسلة الذهب
رساله دوم: سبحة الأبرار
رساله سوم: تحفة الأحرار
رساله چهارم: یوسف و زلیخا
رساله پنجم: لیلی و مجنون
رساله ششم: سلامان و ابسال
رساله هفتم: خردنامه اسکندری
ص: 95
رساله هشتم: قصائد فی مدح الرسول و صحابة الکرام
رساله نهم: بهارستان
رساله دهم: منشات
رساله یازدهم: معمای کبیر
رساله دوازدهم: معمای متوسط
رساله سیزدهم: معمای صغیر
رساله چهاردهم: معمای اصغر
رساله پانزدهم: فی العروض
رساله شانزدهم: فی القافیة
رساله هفدهم: فی الموسیقی
تاریخ مکتوب بر نسخه: 983 ه. ق. به خط مؤلف
31* 21 سانتی‌متر شماره ثبت: «559/ 80»
- مجموعه مؤلفات عبدالرحمان جامی
تاریخ پایان نگارش نسخه، 983 ه. ق. به خط نستعلیق، با صفحه‌پردازی‌های بسیار زیبا و مذهب.
1050 صفحه، 31* 21 سانتی‌متر شماره ثبت: «151- 4/ 890»
- مناجات
خواجه عبداللَّه انصاری، تاریخ پایان نگارش نسخه، 969 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم امام خطاطان زمان، محمود شهابی.
24 صفحه، 23* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «325- 2/ 217»
- منظومه
تاریخ پایان نگارش نسخه، 982 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم سلطان محمد هروی، مذهب به نقوش زیبا.
20 صفحه، 24* 17 سانتی‌متر شماره ثبت: «157- 4/ 890»
- نسیم الربیع
مؤلف مجهول، تاریخ پایان نگارش نسخه، 917 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم شفیعی
ص: 96
شریف، مذهب.
660 صفحه، 23* 17 سانتی‌متر شماره ثبت: «26- 4/ 890»
- هفت اورنگ
عبدالرحمان جامی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 909 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم نصراللَّه کاتب، مذهب.
644 صفحه، 26* 15 سانتی‌متر شماره ثبت: «196- 4/ 890»
- یوسف و زلیخا
طالعی بخاری، تاریخ پایان نگارش نسخه، 978 ه. ق. به خط نستعلیق، مذهب و مزیّن به نقوش بسیار زیبا.
180 صفحه، 19* 11 سانتی‌متر شماره ثبت: «202- 4/ 890»
5/ ث: علوم غریبه
- غایة السرور (رساله‌ای در کیمیا)
ابن عبداللَّه قزوینی، تاریخ پایان نگارش نسخه، 940 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم عزیزاللَّه عبداللَّه الحافظ القزوینی.
216 صفحه، 19* 14 سانتی‌متر شماره ثبت: «4- 2/ 540»
- قیافتنامه (رساله در علم فراست)
مؤلف؟، تاریخ پایان نگارش نسخه، 951 ه. ق. به خط نستعلیق، به قلم امام خطاطین میرعلی کاتب، با صفحات منقش به نقوش.
16 صفحه، 9 س، 27* 18 سانتی‌متر شماره ثبت: «621/ 80»