آسیب‌شناسی نهادها و سازمان‌های فرهنگی و دینی (با تأکید بر سازمان حج و زیارت)

نوع مقاله : از نگاهی دیگر

موضوعات


[1].  مکارم شیرازی، ناصر، «حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه»، ص234، تهیه و تنظیم: سیدعلی قاضی عسکر، چاپ 1386، تهران، نشر مشعر.

[1].  همان، ص262

[1].  ملکی تبریزی، میرزا جواد، مراقبات، ص197، چاپ1380

[1].  قاضی عسکر، سید علی، منتخب احادیث حج، تهران، ص26، چاپ مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، 1384

[1] .  حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه، ص238

[1] .  تسخیری، محمدعلی، ترجمه: سرحدی، مهدی،  حج و نقش آن در زندگی انسان، نشریه میقات حج، شماره58، چاپ 1385، ص16

[1] .  قاضی عسکر، سیدعلی،  منتخب احادیث حج، چاپ: 1384، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.

[1] .  فعالی، محمدتقی، حج انفسی، ص19، چاپ 1384، نشریه میقات حج، شماره 54 

[1] .  صحیفه امام خمینی1 ، ج18، ص87

[1] .  قاضی‌ عسکر، سیدعلی، حج در اندیشة اسلامی، ص36، چاپ 1387، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.

[1] .  قاضی عسکر، سیدعلی،  منتخب احادیث حج، تهران، (1384)، مؤسسه فرهنگی هنری مشعر، ص20

[1].  ملکی تبریزی، میرزا جواد، رسالة لقاء الله، ص56 ، چاپ1375، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی.

[1] .  مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص137، چاپ1372،  قم، انتشارات صدرا.

[1] .  نهج البلاغه (صبحی صالح)، حکمت 94

[1] .  قاضی عسکر، منتخب احادیث حج، ص24

[1] . شفیعی، حسین، نمودهایی از توصیه‌های اخلاقی پیامبر اعظم9 در حج، چاپ: 1385، فصلنامه «میقات حج»، ش56 ، ص43

[1] .  امام خمینی1 ،  صحیفه نور، چاپ: 1385، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام،  ص234

[1] .  توبه : 128

[1] .  قاضی عسکر، منتخب احادیث حج، ص 32

[1] .  امام خمینی= ، 1382، ص136

[1] .  شفیعی، شفیعی، حسین، نمودهایی از توصیه‌های اخلاقی پیامبر اعظم9 در حج، 1385، فصلنامه «میقات حج»، ش56 ، ص48

[1] .  قاضی عسکر، حج در اندیشة اسلامی، ص54، چاپ 1387

[1] .  کارگر،  رحیم، خودشناسی و منزلت‌یابی در حج رحمانی، نشریه میقات، شماره63، صص7، چاپ 1387

[1] .  حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه، ص265

[1] .  ناصر شکریان،  ابعاد حج در قرآن، نشریه «میقات حج»، شماره‌های 57 و 58، ص21 ، چاپ1385

[1] .  بهشتی، حج در قرآن، ص44، چاپ: 1367، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

[1] .  حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه، ص264

[1] .  صحیفه نور، ج17، ص 258

[1] .  بهشتی، بهشتی، حج در قرآن، ص100

[1] .  شکریان، ابعاد حج در قرآن، نشریه «میقات حج»، شماره‌های 57 و 58، ص32

[1] .  بهشتی، حج در قرآن، ص 38

[1] .  شکریان، ابعاد حج در قرآن، نشریه «میقات حج»، شماره‌های 57 و 58، ص54

[1] .  مطهری،  مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، قم، چاپ1365، انتشارات صدرا ، ص277

[1] .  احمدوند، شجاع،  تحوّل شبکه‌های اشاعه فرهنگی، (چاپ1386)، ص 7

[1] .  آغاز، محمدحسن و جعفر نژاد، ابوالفضل، (1386)، نقش رسانه‌ها و افکار عمومی در سازمان‌دهی توسعه و بهبود افق چشم‌انداز توسعه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، ج2، ص241).