حج در کلام پیشوای راحل حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)

مطالب عمومی

چکیده

ندارد

کلیدواژه‌ها


حج در کلام پیشواى راحل‏


حضرت آیةاللَّه العظمى امام خمینى‏- قده-

گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که به غیر از خدا، گِرد دیگرى نگردید و رجم عقبات، رجم شیاطین انس و جن است. شما با رجم، با خداى خود عهد کنید تا شیاطین انس و ابرقدرت‏ها را از کشورهاى اسلامى عزیز برانید.

میقات حج، ج‏2، ص: 3

امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. شما براى مسلمانانِ قاره‏هاىِ مختلف جهان پیامى از خداوند ببرید، پیامى که به غیر از خدا بردگى و بندگى هیچ کس را نداشته باشد.[1]

*** در لبیک، لبیک، «نه» بر همه بت‏ها گویید و فریاد «لا» بر همه طاغوت‏ها و طاغوتچه‏ها کشید و در طواف حرم خدا که نشانه عشق به حق است، دل را از دیگران تهى کنید وجان را از خوف غیر حق پاک سازید و به موازات عشق به حق، از بت‏هاى بزرگ و کوچک و طاغوت‏ها و وابستگانشان برائت جویید که خداى تعالى و دوستان او از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان برئ هستند.

و در لمس «حجرالاسود» بیعت با خدا بندید، که با دشمنان او و رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید و به اطاعت و بندگى آنان- هر که باشد و هر جا باشد- سر ننهید و خوف و زبونى را از دل بزدایید که دشمنان خدا و در رأس آنان شیطان بزرگ زبونند، هر چند در ابزار آدمکشى و سرکوبى و جنایتشان برترى داشته باشند.

و در سعى بین صفا و مروه، با صدق و صفا سعى در یافتن محبوب کنید که با یافتن او همه بافت‏هاى دنیوى گسسته شود و همه شک‏ها و تردیدها فرو ریزد و همه خوف و رجاهاى حیوانى زایل شود و همه دلبستگى‏هاى مادى گسسته شود و آزادگى‏ها شکفته گردد و قید و بند شیطان و طاغوت که بندگان خدا را به اسارت و اطاعت کشند، درهم ریزد.

و با حال شعور و عرفان به مشعرالحرام و عرفان روید و در هر موقف به اطمینان قلب بر وعده‏هاى حق و حکومت مستضعفان بیفزایید و با سکوت و سکون، تفکر در آیات حق کنید و به فکر نجات محرومان و مستضعفان از چنگال استکبار جهانى باشید و راه‏هاى نجات را از حق، در آن مواقف کریمه طلب کنید.

______________________________
(1)- از پیام امام خمینى به زائران بیت‏اللَّه الحرام- تاریخ 7/ 7/ 58- صحیفه نور، ج 9، ص 226.

میقات حج، ج‏2، ص: 4

پس به مِنى‏ روید و آرزوهاى حقانى را در آن جا دریابید که آن «قربانى نمودن محبوبترین چیزِ خویش، در راه محبوب مطلق» است. و بدانید تا از این محبوب‏ها که بالاترینش حب نفس است و حب دنیا تابع آن است، نگذرید به محبوب مطلق نرسید و در این حال است که شیطان را رجم کنید و شیطان از شما بگریزد. و رجم شیطان را در موارد مختلف با دستورهاى الهى تکرار کنید که شیطان و شیطان‏زادگان همه گریزان شوند.[2]

______________________________
(1)- از پیام امام خمینى به زائران بیت‏اللَّه الحرام- تاریخ 16/ 5/ 65- صحیفه نور، ج 20، ص 18.[1] - از پیام امام خمینى به زائران بیت‏اللَّه الحرام- تاریخ 7/ 7/ 58- صحیفه نور، ج 9، ص 226.

[2] - از پیام امام خمینى به زائران بیت‏اللَّه الحرام- تاریخ 16/ 5/ 65- صحیفه نور، ج 20، ص 18.

ندارد