اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاضی عسکر، سیدعلی

علوم حوزوی نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و زیارت

ندارد
beseh.omoomigmail.com

سردبیر

علیزاده موسوی، سید مهدی

حوزوی مسئول پژوهشکده حج و زیارت

ندارد
sma.moosavigmail.com

دبیر اجرایی

ورسه ای، علی

مدیریت مجله مدیر اجرایی میقات حج

miqat.hajj.ir
ali.varseegmail.com
09128523760

اعضای هیات تحریریه

جعفریان، رسول

تاریخ استاد دانشگاه

ras.jafariangmail.com

عابدی، احمد

اسرار و معارف استاد حوزه و دانشگاه

al-varastehyahoo.com

محدثی، جواد

ادبیات و شعر و نویسندگی استاد حوزه و دانشگاه

miqat.hajgmail.com

مختاری، رضا

فقه رییس موسسه کتابشناسی شیعه

infoal-athar.ir

معراجی، محمد مهدی

استاد کتابشناس

al_varasteyahoo.com

ورعی، سید جواد

فقه سیاسی استاد

jvarairihu.ac.ir

هدایت پناه، محمد رضا

تاریخ استاد تاریخ

hedayatprihu.ac.ir