نویسنده = سید تقی واردی
بررسی فقهی تعدد افراد در نیابت حج

دوره 29، شماره 114، بهمن 1399، صفحه 23-36

سید تقی واردی


اقتضای اطلاق عقد اجاره در حج نیابتی

دوره 28، شماره 112، شهریور 1399، صفحه 7-24

سید تقی واردی


بررسی فقهی مرگ نایب در حج

دوره 27، شماره 106، اسفند 1397، صفحه 67-88

سید تقی واردی


بررسی فقهی بلدی یا میقاتی بودن حج نیابتی

دوره 26، شماره 103، اردیبهشت 1397، صفحه 29-45

سید تقی واردی


بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج

دوره 25، شماره 100، شهریور 1396، صفحه 43-55

سید تقی واردی


مال الاجارة نیابت در حج میت

دوره 25، شماره 97، آبان 1395، صفحه 8-31

سید تقی واردی


بررسی فقهی شرایط «استیجار» در حج

دوره 24، شماره 96، تیر 1395، صفحه 47-60

سید تقی واردی


بررسی فقهی شرایط منوب عنه

دوره 24، شماره 95، فروردین 1395، صفحه 56-70

سید تقی واردی


بررسی فقهی شرایط نایب در حج ‏(بخش سوم)

دوره 24، شماره 94، دی 1394، صفحه 8-25

سید تقی واردی


بررسی فقهی شرایط نایب در حج

دوره 23، شماره 92، تیر 1394، صفحه 26-41

سید تقی واردی


بررسی فقهی شرایط نایب در حج

دوره 23، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 30-45

سید تقی واردی


صَدّ و حَصر نایب در حج

دوره 23، شماره 90، دی 1393، صفحه 28-42

سید تقی واردی